หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
31   ชื่อหัวข้อ : การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Performance of Internal Quality Assurance in the Schools of Sri Wiang Chai Network under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : จตุพร โปธาวิน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
32   ชื่อหัวข้อ : การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : School Administrator s Promotion of Being ASEAN Youth In the Schools of Expanding Educational Opportunity Under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ประกายคำ มโนแก้ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
33   ชื่อหัวข้อ : การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน
  Subject name : School Management upon Eight Basic Morals in General Buddhist Scripture School - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : พระใบฎีกาอนุชา อมมรธมฺโม บุญมายอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
34   ชื่อหัวข้อ : การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ภายใต้บริบทของกระบวนการบริหารงานบุคคล
  Subject name : Civil Protection Volunteer Performance of Disaster Prevention and Mitigation under the Context of Personnel Management Process in Sub-district Municipality - Mueang District - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : พินิจ ผุสดี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
35   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชน ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Members Participation in Community Forest Management of Ban Puang Sub-District - Thung Hua Chang District - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : นงค์รินทร์ ใจมะสิทธิ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
36   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามหลักธรรมาภิบาล
  Subject name : Public Participation in Democracy Based on Good Governance of Chae Sorn Sub-District Administrative Organization - Muaeng Pan District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : เมืองใจ รัญจวน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
37   ชื่อหัวข้อ : การปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Self-Adaptation in the Context of Corporate Culture to Good Management - Training Center of Provincial Police Region 5 - Hang Chat Distric

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สุพัตรา สิงห์ขร
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
38   ชื่อหัวข้อ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กรณีศึกษา การผลิตข้าวปลอดภัยของเกษตรกร จังหวัดลำพูน
  Subject name : Local Government Organization and Farming Promotion a Case Study of Farmer s Safe Rice Production - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ทับทิม ภัทรอนันตนพ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
39   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตำรวจภูธรเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Efficiency Development of Provincial Police Station for People in Mueng Lamphun Provincial Police Station - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ขัตติยา ไชยมาลา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
40   ชื่อหัวข้อ : การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยกระบวนการการมี
  Subject name : Environmental Management in Mueng Nga Sub- District Municipality - Mueng Lamphun District - Lamphun Province with a Public s Participative Process

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : กานดา จินดามงคล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212