หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
41   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  Subject name : Public Participation in Mueng Nga Sub-District Municipality - Mueng Lamphun District - Lamphun Province A Process of Local Development Plan

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ฐิติอลีนา ใจเพียร
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
42   ชื่อหัวข้อ : การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Management of Centralized Education in Child Development Centers of Pa Sak Sub-District - Wang Chin District - Prae Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : หิรัญญา ตาคำปัญญา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
43   ชื่อหัวข้อ : การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Operation according to the Standard of Quality Development Center in Child Development Center - Ministry of Public Healthy - Bankhau Sub-district Administrative Organization - Amphoemeuangpan - Lampang

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : จิตโสพิน ฟองคำ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
44   ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : The Satisfaction of Parents toward the Operationin Child Development Center - Tambon Pasak - Amphoe Wangchin - Phae

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : นงเยาว์ กิ่งสุภา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
45   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  Subject name : Participation in Education Mangement of Phapang Wittaya School - Mae Prik District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
46   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมจากชุมชนในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Community s participation in the operations of Child Development Center of local government under the Mueang maay Sub-district Administrative Organization - Chaehom district - Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : อรรณพ ตัวละมูล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
47   ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  Subject name : Management of Child Development Centers in Sub-District Municipality of District Lee - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : นงราม พรมนวล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
48   ชื่อหัวข้อ : ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Performance of Kindergarten Establishment under Ban Khor Sub-District AdministrativeOrganization - Mueang Phan District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : ชัญญา กฤษวัฒนานนท์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
49   ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Subject name : Database management systems register at College of Arts - Media and Technology University

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : ฉัตรชัย จันทมงคล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
50   ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
  Subject name : Management on Dual Vocational Education System - Lamphun College of Agriculture and Technology

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : นงนุช เพ็ชรชนะ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 2
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212