หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
51   ชื่อหัวข้อ : การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Personnel Management of Schools in Koh Kha School Network Center under Lampang Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : สุรเชษฐ์ ซื่อตรง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
52   ชื่อหัวข้อ : การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน
  Subject name : Management on Child Development Center Based on Performance Standard - Local Government Organization - Sub-District Municipality - MueangLamphun District - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : จันทร์จิรา คำพวง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
53   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนากวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2
  Subject name : Parents Participation towardsEducation Management of BanNakwang School Under Lampang Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : สุคนธ์ ตาจันทร์วงศ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
54   ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Satisfaction Of The Parents Towards The Child Development Center Management At Napong Sub-district Administrative Organization Thoen District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : มุจลินท์ ทาวงศ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU232
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
55   ชื่อหัวข้อ : หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : A principle of good governance affecting to performance effectiveness of Village Fund Committee - Ton Thong Chai Sub-district - Muang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชมพูนุท ก้อนทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU231
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
56   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
  Subject name : Development of Internal Supervision Model in Basic Education Institutions under Lampang Primary Educational Service Area Office 3

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : กนิษฐา สวยสด
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU230
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
57   ชื่อหัวข้อ : Decreasing Anxiety among Communication Arts EFL Students Through Peer Teaching and Activities
  Subject name : Decreasing Anxiety among Communication Arts EFL Students Through Peer Teaching and Activities

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : Jeffrey Dawala Wilang
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU229
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  
58   ชื่อหัวข้อ : Specific listening anxiety situations among users of Englishes in a lingua franca setting
  Subject name : Specific listening anxiety situations among users of Englishes in a lingua franca setting

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : Jeffrey Dawala Wilang
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU228
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  
59   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาการบูรณาการระบบสารสนเทศบุคลากร โดยใช้ตัวแบบทูน่า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น
  Subject name : A Development of Information System Integration by TUNA Model Using A Case Study of Nation University

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU227
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
60   ชื่อหัวข้อ : Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous
  Subject name : Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : เมธัส ชูเวช
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU225
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 -  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212