หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
61   ชื่อหัวข้อ : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province - Northern Thailand
  Subject name : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province - Northern Thailand

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU224
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
62   ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Marketing strategy affecting to success in business of furniture entrepreneurs in Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สุภาภรณ์ ถุงจันทร์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU223
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
63   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง สำหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย
  Subject name : Factors affecting consumers purchasing decision on modified muffler for motorcycle in Lampang Case study of Neung Modified shop

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ศศิธร บุญชุม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU222
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
64   ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน โครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ เพื่อการค้าในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and return of organic chinese chives project investment in Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ปิยะราช เตชะสืบ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU221
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
65   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของบุคลากร โรงเรียนเอกชนสายสามัญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors Relating to Loyalty of Private School s Employees in Muang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : จิตต์โสภิณ นิลลิกา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU220
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
66   ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Consumer s perceptions and behaviors toward Korean wave in Lampang city Municipality - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : เพียรใจ ใจไว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU219
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
67   ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
  Subject name : Consumer s perceptions and behaviors toward Korean wave in Lampang city Municipality - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : เพียรใจ ใจไว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU218
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
68   ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน โครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and Return of Para-Rubber Project Investment in Lampang

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สุวิมล ศิริวัล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU217
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
69   ชื่อหัวข้อ : ธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่มีผลต่อ คุณภาพการบริการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเขตอำเภอเมืองลาปาง
  Subject name : Good governance in administration affecting to service quality of Credit Union in Mueang district - Lampang

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : จาริณี เทพา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU216
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
70   ชื่อหัวข้อ : แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
  Subject name : Motivation affecting to performance efficiency of staffs in Vocational Education - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU215
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 2
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212