หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
71   ชื่อหัวข้อ : สาเหตุหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Cause of unpaid debt of people bank project loan service users of Government Savings bank - Wang Chin district - Phrae province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ปฐมพร ฉ่ำวิเศษ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU214
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
72   ชื่อหัวข้อ : ความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Knowledge and Attitude towards Behavior to Use the Internet Banking Service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : นันทริกา ไปเร็ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU213
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
73   ชื่อหัวข้อ : การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตลำปาง 1
  Subject name : Decision to choose financial services through application on smartphone of customers in Government Savings Bank - Lampang District 1

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ฤทัยภัทร ทำว่อง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU212
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
74   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Marketing mix factors influencing the election of the garage in Meung - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ราชพฤกษ์ แสงศิริ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU211
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
75   ชื่อหัวข้อ : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที่มี ความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลำปาง
  Subject name : Geographical indication and marketing mix that have the relationship to perceived brand equity of Cham Tra Kai Lampang

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ฐารดี วงศ์ษา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU210
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
76   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานธนาคารกรุงไทยพื้นที่จังหวัดลำปาง
  Subject name : The lDevelopment Skil for Readiness to ASEAN Economic Community of The Krungthai Bank Employee in Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชื่นชนก วุฒิพงศ์ปรีชา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU209
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
77   ชื่อหัวข้อ : What is ASEAN? An analysis of ?Skywalk interviews in Bangkok
  Subject name : What is ASEAN? An analysis of ‘Skywalk interviews in Bangkok

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : Jeffrey Dawala Wilang* - Atita Satitdee - Pata Rongrat
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU208
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
78   ชื่อหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัดสำนักงานเขตลำปาง
  Subject name : The relationship between the quality of working life and organizational commitment of Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of Administrative Lampang

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : นายกิตติพงค์ สุวรรณมาโจ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU205
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
79   ชื่อหัวข้อ : ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถเคลื่อนที่ธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Expectation and satisfaction of umobile unit banking ser of government savings bank in Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ปกป้อง ปันปวง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU204
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
80   ชื่อหัวข้อ : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
  Subject name : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : JEFFREY DAWALA WILANG
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU203
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 9
 Yesterday 31
 This Month 501
 Last Month 669
 This Year 4,106
 Last Year 2,264
Your IP Address : 54.167.243.214