หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
81   ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and return farm of grey oyster mushroom project investment in Lampang

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : พรพรรณ ไชยชุมพล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU202
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
82   ชื่อหัวข้อ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงาน ของสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Transformational leadership affecting to administration of agricultural cooperative in Lampang

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ปรินประภา ชามั่ง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU201
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
83   ชื่อหัวข้อ : หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : A principle of good governance affecting to performance effectiveness of Village Fund Committee -Ton Thong Chai Sub-district - Muang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชมพูนุท ก้อนทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU199
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
84   ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ บริการสปาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Recognition about the marketing mix factors affecting customers choice in spa service at Ampher muang Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : จุไรภรณ์ รื่นเริง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU198
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
85   ชื่อหัวข้อ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  Subject name : The Transformational Leadership Affecting the Efficiency and Effectiveness of Work Performance and Activities of the Operation Section Chiefs of Local Administrative Organizations in Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ขนิษฐา แก้วนารี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU197
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
86   ชื่อหัวข้อ : การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงบูรณาการ และส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อคอนโดมิเนียม
  Subject name : Condominium purchase decision affecting to integrated marketing communication and marketing mix of buyer

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : อมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU196
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
87   ชื่อหัวข้อ : สภาพแวดล้อมองค์กรที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยง ด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Environmental organization affecting on financial and accounting risk of Local Administration in Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สังวาล วงศ์ชมภู
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU195
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
88   ชื่อหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
  Subject name : RELATIONSHIP BETEWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS AND EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL UNDER LAMPANG PROVINCIAL OFFICE OF THE NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU194
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
89   ชื่อหัวข้อ : การปรับตัวของพนักงานต่างชาติต่อบริบทการทำงานแบบไทย กรณีศึกษาพนักงานต่างชาติที่ทำงานในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เอเซียแปซิฟิก-วิศวกรรมการผลิต จำกัด
  Subject name : Expatriate Adaptation in the Thai Working Context A Case Study of Expatriates in Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co -Ltd

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สิรโรจน์ สกุลณะมรรคา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 10
  NTRR : RNTU191
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
90   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานฝ่ายขายของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน
  Subject name : Factors that influenceemployee engagemant - corporate sales - Nation Multimedia Group Limited

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : จรัลพิสิษฐ์ จ่างพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 9
  NTRR : RNTU190
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212