หน้าหลัก |  คณะบริหารธุรกิจ |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |  คณะนิเทศศาสตร์ |    Admin
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
1   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาการบูรณาการระบบสารสนเทศบุคลากร โดยใช้ตัวแบบทูน่า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น
  Subject name : A Development of Information System Integration by TUNA Model Using A Case Study of Nation University

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU227
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2   ชื่อหัวข้อ : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province - Northern Thailand
  Subject name : The Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Improving Public Services in Lampang Province - Northern Thailand

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU224
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3   ชื่อหัวข้อ : ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น
  Subject name : Advisor Online System Case Study of Faculty of Information Technology Nation University

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ไวภพ ตุ้ยน้อย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU82
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4   ชื่อหัวข้อ : ระบบฐานข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
  Subject name : Key Performance Indicator Online System KPI Online System

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นายภสุ นิ่มสุวรรณ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU79
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาตรี
 -  ประเภทผลงาน : โครงงาน
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5   ชื่อหัวข้อ : ศึกษาความพึงพอใจต่อการมอบหมายงานจัดทำคลิ๊ปวีดีโอแนวสร้างแรงบันดาลใจ ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
  Subject name : Study of Satisfaction on Inspirational Video Clip Creating Assignment in Media and Technology Subject

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU70
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Total 5 Record 1
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 12
 Yesterday 32
 This Month 442
 Last Month 608
 This Year 442
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.22.240.119