หน้าหลัก | Admin | www.nation.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) |  คณะพยาบาลศาสตร์ (0) |  คณะทันตแพทยศาสตร์ (0) |  คณะเทคนิคการแพทย์ (0) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) | 
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
1   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors Influencing Disaster Risk Management in the Community of Koh Kha Mae Yao Sub-District Municipality - Koh Kha Sub-District - Koh Kha District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2   ชื่อหัวข้อ : ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Good Governance of the Personnel Management in Bor Haew Sub-District Administrative Organization - Mueang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : นิรัญญา ไชยอินตา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3   ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Achievement of Management under LuangNuea Municipality - Ngao district -Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : อธิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จันมะโน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4   ชื่อหัวข้อ : การนำนโยบายสาธารณะด้านการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไปปฏิบัติของกำนัน ? ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  Subject name : Public Policy to determine the tenure of the chief to practice - the headman Thoen district Lampang forms of effective management

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สมพร นาสิงทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5   ชื่อหัวข้อ : การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  Subject name : The Application of Philosophy to Practice in the Community Wang Phrao district - Lampang Province With local knowledge

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : รชยา แก้วธิดา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6   ชื่อหัวข้อ : นโยบายสู่การปฏิบัติด้านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  Subject name : Implementation of Policy in Drug Suppression Procedure in the area of Chiang Dao District - Chiangmai Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ทศพร เผ่ากันทะ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7   ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Attitude of People towards the Collecting Tax for Local Maintenance Case Study SoemSai Municipality - SoemNgam District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชยมงคล ชุ่มเจริญ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8   ชื่อหัวข้อ : ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Results of Mainstreaming and Integrated Learning Standards in Mainstreaming Leading Schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชลลดา สะอาดวงค์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9   ชื่อหัวข้อ : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Community Learning Resources of Teachers in Thoen School Network under Primary Educationl Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ดวงพร ปวงมาลา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10   ชื่อหัวข้อ : การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Expectations towards Early Childhood Education of ‘Ban Klang Wittayanukun School - Muang District - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ณัฐพิมล ถาวรคุณ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 64 Record 1 2 3 4 5 6 7
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 6
 Yesterday 31
 This Month 678
 Last Month 648
 This Year 3,318
 Last Year 6,031
Your IP Address : 34.229.76.193