หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
1   ชื่อหัวข้อ : ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Results of Mainstreaming and Integrated Learning Standards in Mainstreaming Leading Schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชลลดา สะอาดวงค์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2   ชื่อหัวข้อ : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Community Learning Resources of Teachers in Thoen School Network under Primary Educationl Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ดวงพร ปวงมาลา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3   ชื่อหัวข้อ : การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Expectations towards Early Childhood Education of ‘Ban Klang Wittayanukun School - Muang District - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ณัฐพิมล ถาวรคุณ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4   ชื่อหัวข้อ : การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Performance of Internal Quality Assurance in the Schools of Sri Wiang Chai Network under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : จตุพร โปธาวิน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5   ชื่อหัวข้อ : การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : School Administrator s Promotion of Being ASEAN Youth In the Schools of Expanding Educational Opportunity Under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ประกายคำ มโนแก้ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6   ชื่อหัวข้อ : การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน
  Subject name : School Management upon Eight Basic Morals in General Buddhist Scripture School - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : พระใบฎีกาอนุชา อมมรธมฺโม บุญมายอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7   ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  Subject name : Management of Child Development Centers in Sub-District Municipality of District Lee - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2559
  นักวิจัย : นงราม พรมนวล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
  Subject name : Development of Internal Supervision Model in Basic Education Institutions under Lampang Primary Educational Service Area Office 3

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : กนิษฐา สวยสด
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU230
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9   ชื่อหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
  Subject name : RELATIONSHIP BETEWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS AND EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL UNDER LAMPANG PROVINCIAL OFFICE OF THE NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU194
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของผู้ชมสื่อเครือเนชั่น
  Subject name : Factors that Influence Customers Loyalty to Nation s Medias

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ณัฐนันท์ รวมทรัพย์ทวี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU the 2014 1
  NTRR : RNTU167
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 12 Record 1 2
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 14
 Yesterday 23
 This Month 334
 Last Month 778
 This Year 3,270
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212