Research Database
หน้าหลัก | Admin
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (181) |  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (64) |  สาธารณสุขศาสตร์ (8) |  นิเทศศาสตร์ (1) |  พยาบาลศาสตร์ (14) |  ทันตแพทยศาสตร์ (8) |  เทคนิคการแพทย์ (0) | 


ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
21   ชื่อหัวข้อ : ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิชาระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และการสื่อสารข้อมูล
  Subject name : -

ชื่อวาสาร : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : -
ฉบับที่ : -
หน้าที่ : 64-75

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : เกศริน อินเพลา บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และวิเชพ ใจบุญ
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาตรี
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
22   ชื่อหัวข้อ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Health literacy and health behaviors 3E 2S of diabetic patients. Tok Hua Chang health promoting hospital. Mueang district, Lampang provine.

ชื่อวาสาร : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
ปีที่พิมพ์ : 2564
ฉบับที่ :
หน้าที่ : 67-78

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : นิภรดา ยาวิราช พงศกรพิทยา, พฤกษา สมรุด, กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน, ศุภวรรณ ทาดี, วริศรา ใจวัน, มาริศา รัศ
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 -  สาธารณสุขศาสตร์
23   ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบำบัด SKT ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้และมีความเครียดร่วมด้วยที่มารักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
  Subject name : Effectiveness of the SKT Meditation Therapy Program In patients with uncontrolled hypertension in Ban Sri Moudklao health promoting hospitals, Chompoo Sub district, Mueang District, Lampang Province

ชื่อวาสาร : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
ปีที่พิมพ์ : 2564
ฉบับที่ :
หน้าที่ : 43-52

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : จิติมา กตัญญู, ณัฐดนัย ใจคุ้มเก่า, กัญญาณัฐ ปินตาสาย, จำเนียร วรรณรักษ์, จินตนา เรนทอง, ธิดาวดี อิ่น
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาตรี
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 -  สาธารณสุขศาสตร์
24   ชื่อหัวข้อ : ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนบริโภคของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในชุมชนบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Knowledge, Understanding and Behavior of reading products label before consumption of Patients with Uncontrolled DM in Ban Tha Khua , Bohaeo Sub-district , Mueng District, Lampang Province

ชื่อวาสาร : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
ปีที่พิมพ์ :
ฉบับที่ :
หน้าที่ : 273-2

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : ภัทรนัย ไชยพรม, ณัฐดนัย ใจคุ้มเก่า, ไกรศร วงศ์ธิดา, ดวงแข สุขใจ, เรณูกา ยาอุด, กุลธิดา ปรังการ,
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 -  สาธารณสุขศาสตร์
25   ชื่อหัวข้อ : ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่รับประทานยาแอสไพรินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Knowledge and Behavior of Non-steroid anti-inflammatory drug (NSAIDs) use among Diabetic and High Blood Pressure Patients taking Aspirin in Ban Tha Tok Health Promoting Hospital, Thung Fai Sub-district, Mueang District, Lampang Province

ชื่อวาสาร : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
ปีที่พิมพ์ : 2563
ฉบับที่ :
หน้าที่ : 227-2

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : จิติมา กตัญญู, ภัทรนัย ไชยพรม, มนัสวี พานิชนอก, นิภรดา ยาวิราช พงศ์กรพิทยา, กันภิรมย์ ยังทรัพย์ และศ
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาตรี
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 -  สาธารณสุขศาสตร์
26   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาหุ่นจำลองโทษพิษภัยบุหรี่.
  Subject name : The Development of Smoking Harmfulness Model

ชื่อวาสาร : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ส
ปีที่พิมพ์ : 2564
ฉบับที่ :
หน้าที่ : 88-96

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : ภัทรนัย ไชยพรม, สุกัลยา แซ่โซ้ง, ชลณิษา เปาป่า, วิชชากร อุตเถิน, สุชานาถ ภคนันท์ธาดา และณัฐพงศ์ ประพ
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 -  สาธารณสุขศาสตร์
27   ชื่อหัวข้อ : รอยโรครอบรากฟันเทียมในผู้สูงอาย
  Subject name : รอยโรครอบรากฟันเทียมในผู้สูงอาย

ชื่อวาสาร : J Gerontol Geriatr Med
แหล่งตีพิมพ์ : Online Published
ปีที่พิมพ์ : พ.ค.
ฉบับที่ : 2
หน้าที่ : e5-12

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : รัตมณี ตันตราวงศ์
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 -  ทันตแพทยศาสตร์
28   ชื่อหัวข้อ : ผลกระทบของการบาดเจ็บในฟันน้ำนมต่อหน่อฟันแท้
  Subject name : Effects of Traumatic Injuries in Primary Dentition to Permanent Successors

ชื่อวาสาร : CM Dent J
แหล่งตีพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : พ.ค.
ฉบับที่ : 2
หน้าที่ : 13-24

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : วิลาวัลย์ เลาวกุล, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 -  ทันตแพทยศาสตร์
29   ชื่อหัวข้อ : คุุณภาพชีวิตมิติสุุขภาพช่องปากกับจำนวนฟัันที่เหลือในช่องปาก ของผู้สููงอายุุไทยในชนบทภาคเหนือ
  Subject name : Oral Health-Related Quality of Life and the number of remaining teeth among rural Thai older people in Northern Thailand

ชื่อวาสาร : J Gerontol Geriatr Med
แหล่งตีพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : ม.ค.
ฉบับที่ : 20
หน้าที่ : 1-10

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 -  ทันตแพทยศาสตร์
30   ชื่อหัวข้อ : ผลของสารเคลือบผิวต่อค่าความทนแรงดัน และแรงยึดติด ของกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดกลาสไฮบริดต่อเนื้อฟัน
  Subject name : Effects of Different Coating Materials on the Flexural Strength and Bond Strength of Glass Hybrid Glass Ionomer to Dentin

ชื่อวาสาร : CM Dent J
แหล่งตีพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : ม.ค.
ฉบับที่ : 1
หน้าที่ : 61-81

  ปีการศึกษา : 2563
  นักวิจัย : ยุทธนา คูวุฒยากร
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 -  ทันตแพทยศาสตร์

 
 
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 48
 Yesterday 188
 This Month 850
 Last Month 1,182
 This Year 10,738
 Last Year 14,548
Your IP Address : 18.232.179.37