หน้าหลัก | Admin | www.nation.ac.th       ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : หอสมุดกลาง |  ProQuest |  iG Library |  วารสารออนไลน์  |  THAIJO
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (160) |  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (64) |  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) |  คณะพยาบาลศาสตร์ (0) |  คณะทันตแพทยศาสตร์ (0) |  คณะเทคนิคการแพทย์ (0) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (7) | 
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI)     จำนวน : 30 รายการ
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
1
  ชื่อหัวข้อ : การปรับตัวของพนักงานต่างชาติต่อบริบทการทำงานแบบไทย กรณีศึกษาพนักงานต่างชาติที่ทำงานในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เอเซียแปซิฟิก-วิศวกรรมการผลิต จำกัด
  Subject name : Expatriate Adaptation in the Thai Working Context A Case Study of Expatriates in Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co -Ltd
 -  ชื่อนักวิจัย : สิรโรจน์ สกุลณะมรรคา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 10
 -  NTRR : RNTU191
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

2
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานฝ่ายขายของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน
  Subject name : Factors that influenceemployee engagemant - corporate sales - Nation Multimedia Group Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : จรัลพิสิษฐ์ จ่างพันธุ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 9
 -  NTRR : RNTU190
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

3
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขายยาของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  Subject name : Marketing Mix Factors that Influence Customers Selection of the Pharmacy A Case Study of Bangplee District - Samutprakarn Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ออมทอง ทิพย์ภูวตานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 8
 -  NTRR : RNTU189
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

4
  ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดต่างประเทศธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวัสดุและจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  Subject name : International Marketing Strategy for the Material Handling & Storage business In ASEAN Economic Community AEC A Case Study of Republic of the Union of Myanmar
 -  ชื่อนักวิจัย : ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 7
 -  NTRR : RNTU188
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

5
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Affecting Consumers Behavior and Marketing Mix Factors on 3G Mobile Networking Providers in Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : พชระ สุธนฐาน
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 6
 -  NTRR : RNTU187
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

6
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา พนักงานระดับ ปฏิบัติการ Officer หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
  Subject name : Factor Affecting Work Motivation A Case of Employees Level - Special Asset Management Unit in A Commercial Bank
 -  ชื่อนักวิจัย : สุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 5
 -  NTRR : RNTU186
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

7
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
  Subject name : A Study of Motives Influential to Operation Effectiveness of Personnel Working for Loan Formalities Operation Center of a Thai Commercial Bank
 -  ชื่อนักวิจัย : ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 4
 -  NTRR : RNTU185
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

8
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
  Subject name : Factor Affecting the level of Organizational Employee Engagement of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 3
 -  NTRR : RNTU184
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

9
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษา Toyota Prius
  Subject name : Marketing Mix Factors Affecting Consumer Decision Making on the Buying of Toyota Prius Hybrid Vehicle
 -  ชื่อนักวิจัย : วรเทพ เจิมจุติธรรม
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 2
 -  NTRR : RNTU183
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

10
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของ ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Influential to Viewers Behavior in Their Viewing of News Program on Television Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : สุภวัฒน์ สงวนงาม
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 1
 -  NTRR : RNTU182
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

11
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการเตรียมดินของเกษตรกรในเขตอำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท
  Subject name : Factors Influential to Rice Farmers Decision to Purchase Agricultural Machine for Land Preparation Sapphaya Amphoe - Chainat Province - Thailand
 -  ชื่อนักวิจัย : กฤษดา หยกอุบล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 29
 -  NTRR : RNTU181
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

12
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแนวโน้มรถยนต์ประหยัดพลังงานในประเทศไทย
  Subject name : Studies of Eco-car Tendency in Thailand
 -  ชื่อนักวิจัย : วริษฐ์ จารุเกียรติพงศา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 28
 -  NTRR : RNTU180
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

13
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานใน อุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จำกัด มหาชน
  Subject name : Factors Influencing Employee Resignation Tendency in Tanning Industry A Study of Interhides Public Company
 -  ชื่อนักวิจัย : วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 27
 -  NTRR : RNTU179
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

14
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจำหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Factors Affecting Customers Buying Decision Behavior for Construction Material Supplies from Modern Trade Stores in Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : สุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 26
 -  NTRR : RNTU178
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

15
  ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขวดนมสำหรับเด็กทารกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  Subject name : Consumer s Purchasing Behavior on Nursing Bottle for Infants A Case of Bangkok and Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 25
 -  NTRR : RNTU177
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

16
  ชื่อหัวข้อ : ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งหนึ่ง ส่วนงานวิศวกรรม ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Employee Engagement A Case Study of Employees Working in Telecommunication and Information Technology Company – Engineering Department in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 24
 -  NTRR : RNTU176
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

17
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ พนักงานใน บริษัท เทอร์โบ การ์เมนท์ จำกัด
  Subject name : FACTORS AFFECTING EMPLOYEE S RELATION IN TURBO GARMENT COMPANY LIMITED
 -  ชื่อนักวิจัย : นฤมล อนุศิริกุล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 23
 -  NTRR : RNTU175
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

18
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาพนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
  Subject name : Factors Affecting Generation Y Employee Engagement A Case Study of CPF Trading Co - Ltd - Inbound Food Products Sales team
 -  ชื่อนักวิจัย : ธัญกิตติ์ จันทรัศมี
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 22
 -  NTRR : RNTU174
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

19
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาความสัมพันธ์ของหลักการทำงานแบบโตโยต้า The Toyota Way ต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้างาน Generation Y บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรณีศึกษา โรงงานประกอบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Subject name : A Study of the Toyota Way s Factors that Influence Productivity of Generation Y Supervisors A Case of Toyota Gateway sAssembly Plant
 -  ชื่อนักวิจัย : ทักษวรรณ ทองพระพักตร์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 21
 -  NTRR : RNTU173
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

20
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ บัวหลวง กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Affecting Customers Investment Decision in RMF and LTF of BBL Asset Management Co - Ltd A Case Study of Bangkok Bank in Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : ทรรศวรรณ จันทร์สาย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 20
 -  NTRR : RNTU172
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

21
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตระหนักด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา บริษัทนำเข้าส่งออกแห่งหนึ่ง
  Subject name : Factors Affecting Attitude and Awareness of Risk Management A Case Study of An Import Export Company
 -  ชื่อนักวิจัย : ดวงฤดี กิตติจารุดุลย์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 19
 -  NTRR : RNTU171
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

22
  ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าดิจิทัล
  Subject name : Strategic Marketing Development for Beauty Products Trading through the Digital Commerce
 -  ชื่อนักวิจัย : ดวงใจ ธรรมนิภานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 18
 -  NTRR : RNTU170
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

23
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน
  Subject name : Marketing mix influencing customers satisfaction on event marketing held A case study of Index Creative Village PLC
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐวรรณ นาคประกาศ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 17
 -  NTRR : RNTU169
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

24
  ชื่อหัวข้อ : การค้นคว้าอิสระ การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีศึกษาเฉพาะเขตอำเภอเมือง
  Subject name : System Management of Public Services in RatchaburiProvincial AdministrationOrganization A Case Study of Muang District Ratchaburi
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 16
 -  NTRR : RNTU168
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

25
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของผู้ชมสื่อเครือเนชั่น
  Subject name : Factors that Influence Customers Loyalty to Nation s Medias
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐนันท์ รวมทรัพย์ทวี
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU the 2014 1
 -  NTRR : RNTU167
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

26
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สลายกลิ่นในห้องน้ำของผู้บริโภคของผู้หญิงวัยทำงานที่ทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors that Influence Purchasing Decision on Toilet Organic Deodorizing Product A Study of WorkingAged Women in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : โชติมา ชุบชูวงศ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 15
 -  NTRR : RNTU165
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

27
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแนวโน้มการใช้บริการคอมมิวนิตี้ มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Trends in Bangkok of Customers using Community Malls
 -  ชื่อนักวิจัย : ชัญญา แซ่เตีย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 14
 -  NTRR : RNTU160
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

28
  ชื่อหัวข้อ : แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน
  Subject name : Guidelines to Motivate Creative Employees in Organization Case Study of Index Creative Village Public Company Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : คณิศร์ อุนจะนำ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 13
 -  NTRR : RNTU158
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

29
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า ของธนาคารไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
  Subject name : Thai Commercial International Trade Banking Opportunities in Myanmar Bangkok bank Public Company Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : ขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 12
 -  NTRR : RNTU156
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

30
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน
  Subject name : Motivation Factors that Influence Customers to apply Online Banking Services A Case Study of CIMB Thai customer who live in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : เกศวิทู ทิพยศ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 11
 -  NTRR : RNTU154
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


Total 30 Record 1
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 44
 This Month 798
 Last Month 1,668
 This Year 9,702
 Last Year 6,031
Your IP Address : 34.204.173.45