หน้าหลัก | Admin | www.nation.ac.th       ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : หอสมุดกลาง |  ProQuest |  iG Library |  วารสารออนไลน์  |  THAIJO
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (160) |  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (64) |  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) |  คณะพยาบาลศาสตร์ (0) |  คณะทันตแพทยศาสตร์ (0) |  คณะเทคนิคการแพทย์ (0) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (7) | 
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     จำนวน : 64 รายการ
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
1
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors Influencing Disaster Risk Management in the Community of Koh Kha Mae Yao Sub-District Municipality - Koh Kha Sub-District - Koh Kha District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

2
  ชื่อหัวข้อ : ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Good Governance of the Personnel Management in Bor Haew Sub-District Administrative Organization - Mueang District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : นิรัญญา ไชยอินตา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

3
  ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Achievement of Management under LuangNuea Municipality - Ngao district -Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : อธิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จันมะโน
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

4
  ชื่อหัวข้อ : การนำนโยบายสาธารณะด้านการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไปปฏิบัติของกำนัน ? ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  Subject name : Public Policy to determine the tenure of the chief to practice - the headman Thoen district Lampang forms of effective management
 -  ชื่อนักวิจัย : สมพร นาสิงทอง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

5
  ชื่อหัวข้อ : การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  Subject name : The Application of Philosophy to Practice in the Community Wang Phrao district - Lampang Province With local knowledge
 -  ชื่อนักวิจัย : รชยา แก้วธิดา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

6
  ชื่อหัวข้อ : นโยบายสู่การปฏิบัติด้านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  Subject name : Implementation of Policy in Drug Suppression Procedure in the area of Chiang Dao District - Chiangmai Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ทศพร เผ่ากันทะ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

7
  ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Attitude of People towards the Collecting Tax for Local Maintenance Case Study SoemSai Municipality - SoemNgam District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชยมงคล ชุ่มเจริญ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

8
  ชื่อหัวข้อ : ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Results of Mainstreaming and Integrated Learning Standards in Mainstreaming Leading Schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : ชลลดา สะอาดวงค์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

9
  ชื่อหัวข้อ : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Community Learning Resources of Teachers in Thoen School Network under Primary Educationl Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : ดวงพร ปวงมาลา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

10
  ชื่อหัวข้อ : การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Expectations towards Early Childhood Education of ‘Ban Klang Wittayanukun School - Muang District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐพิมล ถาวรคุณ
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

11
  ชื่อหัวข้อ : การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Performance of Internal Quality Assurance in the Schools of Sri Wiang Chai Network under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : จตุพร โปธาวิน
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

12
  ชื่อหัวข้อ : การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : School Administrator s Promotion of Being ASEAN Youth In the Schools of Expanding Educational Opportunity Under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : ประกายคำ มโนแก้ว
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

13
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน
  Subject name : School Management upon Eight Basic Morals in General Buddhist Scripture School - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : พระใบฎีกาอนุชา อมมรธมฺโม บุญมายอง
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

14
  ชื่อหัวข้อ : การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ภายใต้บริบทของกระบวนการบริหารงานบุคคล
  Subject name : Civil Protection Volunteer Performance of Disaster Prevention and Mitigation under the Context of Personnel Management Process in Sub-district Municipality - Mueang District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : พินิจ ผุสดี
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

15
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชน ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Members Participation in Community Forest Management of Ban Puang Sub-District - Thung Hua Chang District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : นงค์รินทร์ ใจมะสิทธิ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

16
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามหลักธรรมาภิบาล
  Subject name : Public Participation in Democracy Based on Good Governance of Chae Sorn Sub-District Administrative Organization - Muaeng Pan District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : เมืองใจ รัญจวน
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

17
  ชื่อหัวข้อ : การปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Self-Adaptation in the Context of Corporate Culture to Good Management - Training Center of Provincial Police Region 5 - Hang Chat Distric
 -  ชื่อนักวิจัย : สุพัตรา สิงห์ขร
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

18
  ชื่อหัวข้อ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กรณีศึกษา การผลิตข้าวปลอดภัยของเกษตรกร จังหวัดลำพูน
  Subject name : Local Government Organization and Farming Promotion a Case Study of Farmer s Safe Rice Production - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ทับทิม ภัทรอนันตนพ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

19
  ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตำรวจภูธรเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Efficiency Development of Provincial Police Station for People in Mueng Lamphun Provincial Police Station - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ขัตติยา ไชยมาลา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

20
  ชื่อหัวข้อ : การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยกระบวนการการมี
  Subject name : Environmental Management in Mueng Nga Sub- District Municipality - Mueng Lamphun District - Lamphun Province with a Public s Participative Process
 -  ชื่อนักวิจัย : กานดา จินดามงคล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

21
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  Subject name : Public Participation in Mueng Nga Sub-District Municipality - Mueng Lamphun District - Lamphun Province A Process of Local Development Plan
 -  ชื่อนักวิจัย : ฐิติอลีนา ใจเพียร
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

22
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Management of Centralized Education in Child Development Centers of Pa Sak Sub-District - Wang Chin District - Prae Province
 -  ชื่อนักวิจัย : หิรัญญา ตาคำปัญญา
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

23
  ชื่อหัวข้อ : การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Operation according to the Standard of Quality Development Center in Child Development Center - Ministry of Public Healthy - Bankhau Sub-district Administrative Organization - Amphoemeuangpan - Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : จิตโสพิน ฟองคำ
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

24
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : The Satisfaction of Parents toward the Operationin Child Development Center - Tambon Pasak - Amphoe Wangchin - Phae
 -  ชื่อนักวิจัย : นงเยาว์ กิ่งสุภา
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

25
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  Subject name : Participation in Education Mangement of Phapang Wittaya School - Mae Prik District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

26
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมจากชุมชนในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Community s participation in the operations of Child Development Center of local government under the Mueang maay Sub-district Administrative Organization - Chaehom district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : อรรณพ ตัวละมูล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

27
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  Subject name : Management of Child Development Centers in Sub-District Municipality of District Lee - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : นงราม พรมนวล
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด

28
  ชื่อหัวข้อ : ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Performance of Kindergarten Establishment under Ban Khor Sub-District AdministrativeOrganization - Mueang Phan District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชัญญา กฤษวัฒนานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

29
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Subject name : Database management systems register at College of Arts - Media and Technology University
 -  ชื่อนักวิจัย : ฉัตรชัย จันทมงคล
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

30
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
  Subject name : Management on Dual Vocational Education System - Lamphun College of Agriculture and Technology
 -  ชื่อนักวิจัย : นงนุช เพ็ชรชนะ
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

31
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Personnel Management of Schools in Koh Kha School Network Center under Lampang Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : สุรเชษฐ์ ซื่อตรง
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

32
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน
  Subject name : Management on Child Development Center Based on Performance Standard - Local Government Organization - Sub-District Municipality - MueangLamphun District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : จันทร์จิรา คำพวง
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

33
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนากวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2
  Subject name : Parents Participation towardsEducation Management of BanNakwang School Under Lampang Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : สุคนธ์ ตาจันทร์วงศ์
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

34
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Satisfaction Of The Parents Towards The Child Development Center Management At Napong Sub-district Administrative Organization Thoen District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : มุจลินท์ ทาวงศ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU232
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

35
  ชื่อหัวข้อ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
  Subject name : Development of Internal Supervision Model in Basic Education Institutions under Lampang Primary Educational Service Area Office 3
 -  ชื่อนักวิจัย : กนิษฐา สวยสด
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU230
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

36
  ชื่อหัวข้อ : What is ASEAN? An analysis of ?Skywalk interviews in Bangkok
  Subject name : What is ASEAN? An analysis of ‘Skywalk interviews in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : Jeffrey Dawala Wilang* - Atita Satitdee - Pata Rongrat
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU208
 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

37
  ชื่อหัวข้อ : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
  Subject name : Case Studies of Highly Anxious Undergraduate EFL Students in a University in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : JEFFREY DAWALA WILANG
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU203
 -  ระดับงาน :
 -  ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
 -  หมวดศึกษาทั่วไป
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

38
  ชื่อหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
  Subject name : RELATIONSHIP BETEWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS AND EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL UNDER LAMPANG PROVINCIAL OFFICE OF THE NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
 -  ชื่อนักวิจัย : จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU194
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

39
  ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของบ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Achievement of waste management of Baan Pantao - Maesan sub district - Hangchat district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชัยยศ ฮาวปินใจ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU166
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

40
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียประถมศึกษา เขตตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Parents Satisfaction on Education Management of Primary Schools in Wiengmok Sub-district - Thoen District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : แสงดาว เชื้อนันไชย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU164
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

41
  ชื่อหัวข้อ : ความเหมาะสมของการให้บริการเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Appropriation of Allowance Service for People with Disability of MaeKoeng Subdistrict Administrative Organization - Wangchin District - Phrae Province
 -  ชื่อนักวิจัย : กมลรัตน์ คณาชัย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU163
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

42
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : People s satisfaction towards the services provided by the Office of Lampang Provincial Transportation - Mueang Lampang district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : รัชนีกรณ์ ปิกแก้ว
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU162
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

43
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Public Participation in Local Development Planning of Jaehom Subdistrict Administrative Organization - Jaehom District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : รจนา น้อยปลูก
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU161
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

44
  ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Achievement in Quality of Life Development of the Personnel of Mae Koeng Subdistrict Administrative Organization - Wangchin District - Phrae Province
 -  ชื่อนักวิจัย : พิมพ์ลดา หล้ามา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU159
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

45
  ชื่อหัวข้อ : บทบาทของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน พัฒนา 3 ปี กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนาครัว
  Subject name : People s role in the 3-year development plan making process Case study Nakrua Sub-district Municipality - Maetha district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : พัทธนันท์ อังค์โชตอนันต์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU157
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

46
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  Subject name : Participation of Local Citizens on Developing for Social Communities in Sop Prap Sub-district Municipality - Sop Prap District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : พระครูสาทรพัฒนพิศาล สุวณฺณโชโต อินจันทร์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU155
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

47
  ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  Subject name : Capacity of Implementation of Mae Tip Sub-district Administrative Organization -Ngao District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : อรรณพ ฟังเพราะ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU153
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

48
  ชื่อหัวข้อ : ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Appropriation in Management with Principles of Good Governance within the Mueng Lampang Provincial Police Station - Mueang Lampang district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : ธานี ตันจันทร์กูล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU152
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

49
  ชื่อหัวข้อ : การสื่อสารอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย
  Subject name : Communication Identity of Thai Private Higher Education
 -  ชื่อนักวิจัย : วราลักษณ์ ศรีกันทา
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU151
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

50
  ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติของประชาชนต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Attitudes of Local Public towards the Recognition of Information of NakhonLampang Municipality - MuangLampang District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : เบญญาภา ต้นกันยา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU150
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

51
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : The Participation of Local Public in Prevention and Drugs Enforcement in Saroi Sub-district Boundary in Wang Chin District - Phrae Province
 -  ชื่อนักวิจัย : บรรจง สายวงค์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU149
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

52
  ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : Operation eficiency of Life Support Allowance For the Elderly of Wang ngern Sub-district Administrative Organization - Maetha district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : ประพัฒน์ จรัญสวัสดิ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU148
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

53
  ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Achievement of Administration of Hang Chat Sub-district Municipality - Hang Chat District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ปริญญา มีทอง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU146
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

54
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ่านกระบวนการย้อมสี ธรรมชาติ โดยการใช้สารช่วยย้อมจากน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : The study of product values added on woven fabrics by a natural porcess of dyeing with the aid of and auxilliary agent from Jae-Son hot springs Muang Pan district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : อ ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง
 -  ปีการศึกษา : 2554
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU104
 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด

55
  ชื่อหัวข้อ : องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Body of Knowledge on Folktales to Build up Identity of Tourist Attractions in Lampang Provice
 -  ชื่อนักวิจัย : ดร สุจิรา หาผล
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU100
 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด

56
  ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการด้านการศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Effectiveness of Performance Management for Education Welfare of Savings Group for Production in Baan Mae Howe - Amphoe Hangchad - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ทรรศนันท์ ปานา
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU87
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด

57
  ชื่อหัวข้อ : การสังเคราะห์งานวิจัยโรงเรียนวิถีพุทธ
  Subject name : A Research Synthesis of Buddhist Ways School
 -  ชื่อนักวิจัย : ภัทรินญา เดชาวัตธนโชติ
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU86
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด

58
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Administration of Learning Science Subject in Elementary Schools under the Office of Private Education Commission - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : สมร นันต๊ะภูมิ
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU85
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด

59
  ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name :
 -  ชื่อนักวิจัย : พีรดา มาพิจารณ์
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU84
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด

60
  ชื่อหัวข้อ : การเตรียมความพร้อมการบริหารงานวิชาการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
  Subject name : Readiness of Preparation in Academic Affairs Administration for the ASEAN Community - Panyapiwat Learning Center
 -  ชื่อนักวิจัย : ปาริฉัตร ปิงใจ
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU83
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด

61
  ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายการสอน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง
  Subject name :
 -  ชื่อนักวิจัย : จันทร์สุดา ดีถาวงค์
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU81
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด

62
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการด้านคุณภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
  Subject name : Quality Management of the Lampang Inter-Tech College Personnel for Entering ASEAN Economic Community
 -  ชื่อนักวิจัย : ปิยมาภรณ์ สวัสดี
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU80
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด

63
  ชื่อหัวข้อ : แนวทางการสอนของอาจารย์ผู้สอนที่มีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม TOUR 202
  Subject name :
 -  ชื่อนักวิจัย : เจนจิรา เงินจันทร์
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU77
 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด

64
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม TOUR 301
  Subject name :
 -  ชื่อนักวิจัย : เจนจิรา เงินจันทร์
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU75
 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


Total 64 Record 1
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 43
 Yesterday 38
 This Month 754
 Last Month 1,668
 This Year 9,658
 Last Year 6,031
Your IP Address : 34.204.173.45