หน้าหลัก | Admin | www.nation.ac.th       ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : หอสมุดกลาง |  ProQuest |  iG Library |  วารสารออนไลน์  |  THAIJO
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (160) |  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (64) |  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) |  คณะพยาบาลศาสตร์ (0) |  คณะทันตแพทยศาสตร์ (0) |  คณะเทคนิคการแพทย์ (0) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (7) | 
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]

การค้นคว้าอิสระ     จำนวน : 202 รายการ
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
1
  ชื่อหัวข้อ : ลักษณะความแตกต่างระหว่าง Generation X - Y และ Z ในกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
  Subject name : Differences in Characteristics among the People Who Belong to Generation X - Y and Z Including Their Behavior of Online Shopping Bangkok Metropolis
 -  ชื่อนักวิจัย : ธัญนันท์ วีรภัทรรุ่งโรจน์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

2
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาหอมของไทย ในกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Maketing Factors influencing decision to Yahom of Thailand in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : ณธน โชติหิรัญรัตน์
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

3
  ชื่อหัวข้อ : การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในระบบของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด มหาขน
  Subject name : Information Technology Security Policy Compliance of employee in Amata Corporation PCL system
 -  ชื่อนักวิจัย : ภัคพล จันทนวรานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

4
  ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส บางนา
  Subject name : Service Quality Perception of Customer at Toyota Body Service Bangna
 -  ชื่อนักวิจัย : วริษฐ์ หิรัญบูรณะ
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

5
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการร้านเอสโบ้โฮม
  Subject name : Marketing Factor s and Decision Making of Esbo Home Customer s
 -  ชื่อนักวิจัย : วีนิตา พงษ์บริบูรณ์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

6
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจจากกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้ากับการรับรู้แบรนด์
  Subject name : Toyota Plant Visit Satisfaction and Brand Perception
 -  ชื่อนักวิจัย : กุลทิพย์ พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

7
  ชื่อหัวข้อ : การวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบประเมินผลบุคลากร ประจำปี 2558 ของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน
  Subject name : The Analysis Personal Performance Apprisal form for Srithaisuperware Plc Company Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : สมทรง รักษาพล
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด

8
  ชื่อหัวข้อ : การรับรู้และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานสายปฏิบัติการ บริษัท ปตท จำกัด มหาชน
  Subject name : Perception and Behavior in Safety of Operations Officers - PTT Public Company Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : ประโพธิ อุปถัมภ์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

9
  ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติ และความพร้อม การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ของประชาชน พื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Subject name : Public s attitude and readiness in entering labor market within the asian economic community Phanomsarak-ham District - Chachoengsao Province
 -  ชื่อนักวิจัย : รัชดาพร ใจสว่าง
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

10
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors Influencing Disaster Risk Management in the Community of Koh Kha Mae Yao Sub-District Municipality - Koh Kha Sub-District - Koh Kha District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

11
  ชื่อหัวข้อ : ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Good Governance of the Personnel Management in Bor Haew Sub-District Administrative Organization - Mueang District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : นิรัญญา ไชยอินตา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

12
  ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Achievement of Management under LuangNuea Municipality - Ngao district -Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : อธิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จันมะโน
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

13
  ชื่อหัวข้อ : การนำนโยบายสาธารณะด้านการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไปปฏิบัติของกำนัน ? ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  Subject name : Public Policy to determine the tenure of the chief to practice - the headman Thoen district Lampang forms of effective management
 -  ชื่อนักวิจัย : สมพร นาสิงทอง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

14
  ชื่อหัวข้อ : การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  Subject name : The Application of Philosophy to Practice in the Community Wang Phrao district - Lampang Province With local knowledge
 -  ชื่อนักวิจัย : รชยา แก้วธิดา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

15
  ชื่อหัวข้อ : นโยบายสู่การปฏิบัติด้านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  Subject name : Implementation of Policy in Drug Suppression Procedure in the area of Chiang Dao District - Chiangmai Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ทศพร เผ่ากันทะ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

16
  ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Attitude of People towards the Collecting Tax for Local Maintenance Case Study SoemSai Municipality - SoemNgam District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชยมงคล ชุ่มเจริญ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

17
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยในการขับขี่ยานพาหนะที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ของคนในชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Subject name : Factors Involved in Driving Vehicles That Are Conducive to The Safety of People in the Community The Case of Chachengsao Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ธนาศักดิ์ กุลชะโมรินทร์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

18
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร นอกเขตโรงงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงงานประกอบรถยนต์ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ
  Subject name : Factors Influentail to the behavior of drivers acting in complaint with the traffic rules outside the factory The case of an automobile assembly plant in Samutprakarn province
 -  ชื่อนักวิจัย : กาญจนา พูนสินรุ่งโรจน์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

19
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด มหาชน
  Subject name : The marketing factord that influence the decision to buy A townhouse in Pathumthani case study of PS Estates plc
 -  ชื่อนักวิจัย : อาทิตย์ โตดวง
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

20
  ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติต่อบ้านระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปของลูกค้า บมจ พฤกษา เรียลเอสเตท
  Subject name : Attitude towards the Pre-Fabicated By customers of Pruksa Real Estate Public Co -Ltd
 -  ชื่อนักวิจัย : เศรษฐา อมัติรัตน์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

21
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมของการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บมจ พฤกษาเรียลเอสเตท
  Subject name : Marketing Mix Influential to Customer s Decision to purchase Condominuim Built by Pruksa Real Estate Public Company Limited Bangkok Metopolis
 -  ชื่อนักวิจัย : วัฐนัย จะระ
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

22
  ชื่อหัวข้อ : ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักวิเคราะห์และผู้ใช้งบการเงินต่อคุณภาพของงบการเงินและรายงานวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ MD & A ของบริษัท ปตท จำกัด มหาชน
  Subject name : Opinion and Satisfaction of analysts and other users on the quality of PTT Public Company Limited PTT s financial statements and MD & A report
 -  ชื่อนักวิจัย : ปิติรัตน์ รัตนโชติ
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

23
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทบุคคลธรรมดา ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กับบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Marketing Mix Influential to Consumers Decision to Purchase 7-seater Car Insurance Policy from Insurance Brokers Located in Bangkok Metropolis and Its Vicinity
 -  ชื่อนักวิจัย : ญาวิณีย์ อัครทองสกุล
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

24
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูลำเลียงของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Marketing mix influential to the decision to purchase screw conveyor the case of entrepreneurs in Bangkok Metropolis
 -  ชื่อนักวิจัย : ชญานุต์ จันทร์นาฝาย
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

25
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  Subject name : Factors Influential to Consumers Decision in Purchasing Household Appliances through e-commerce System
 -  ชื่อนักวิจัย : ศุทธินี หมู่พุทธรักษ์
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

26
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มร้าน Pearly Tea ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท จำกัด มหาชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Marketing Mix Influencing Consumers Decision to Purchase Drink at Pearly tea Located in PTT Gas station - Bangkok Metropolitan And Its Vicinity
 -  ชื่อนักวิจัย : วัชรพงษ์ รื่นรวย
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

27
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ร้านกาแฟผ่านอินเทอร์เน็ต
  Subject name : actors Influential to the Decision to Place Order for Raw Materials And Equipment through the Internet
 -  ชื่อนักวิจัย : สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

28
  ชื่อหัวข้อ : การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ภายใต้บริบทของกระบวนการบริหารงานบุคคล
  Subject name : Civil Protection Volunteer Performance of Disaster Prevention and Mitigation under the Context of Personnel Management Process in Sub-district Municipality - Mueang District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : พินิจ ผุสดี
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

29
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชน ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Members Participation in Community Forest Management of Ban Puang Sub-District - Thung Hua Chang District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : นงค์รินทร์ ใจมะสิทธิ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

30
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามหลักธรรมาภิบาล
  Subject name : Public Participation in Democracy Based on Good Governance of Chae Sorn Sub-District Administrative Organization - Muaeng Pan District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : เมืองใจ รัญจวน
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

31
  ชื่อหัวข้อ : การปรับตัวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Self-Adaptation in the Context of Corporate Culture to Good Management - Training Center of Provincial Police Region 5 - Hang Chat Distric
 -  ชื่อนักวิจัย : สุพัตรา สิงห์ขร
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

32
  ชื่อหัวข้อ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กรณีศึกษา การผลิตข้าวปลอดภัยของเกษตรกร จังหวัดลำพูน
  Subject name : Local Government Organization and Farming Promotion a Case Study of Farmer s Safe Rice Production - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ทับทิม ภัทรอนันตนพ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

33
  ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตำรวจภูธรเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Efficiency Development of Provincial Police Station for People in Mueng Lamphun Provincial Police Station - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ขัตติยา ไชยมาลา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

34
  ชื่อหัวข้อ : การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยกระบวนการการมี
  Subject name : Environmental Management in Mueng Nga Sub- District Municipality - Mueng Lamphun District - Lamphun Province with a Public s Participative Process
 -  ชื่อนักวิจัย : กานดา จินดามงคล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

35
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  Subject name : Public Participation in Mueng Nga Sub-District Municipality - Mueng Lamphun District - Lamphun Province A Process of Local Development Plan
 -  ชื่อนักวิจัย : ฐิติอลีนา ใจเพียร
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

36
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Management of Centralized Education in Child Development Centers of Pa Sak Sub-District - Wang Chin District - Prae Province
 -  ชื่อนักวิจัย : หิรัญญา ตาคำปัญญา
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

37
  ชื่อหัวข้อ : การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Operation according to the Standard of Quality Development Center in Child Development Center - Ministry of Public Healthy - Bankhau Sub-district Administrative Organization - Amphoemeuangpan - Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : จิตโสพิน ฟองคำ
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

38
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : The Satisfaction of Parents toward the Operationin Child Development Center - Tambon Pasak - Amphoe Wangchin - Phae
 -  ชื่อนักวิจัย : นงเยาว์ กิ่งสุภา
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

39
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  Subject name : Participation in Education Mangement of Phapang Wittaya School - Mae Prik District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : จันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

40
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมจากชุมชนในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Community s participation in the operations of Child Development Center of local government under the Mueang maay Sub-district Administrative Organization - Chaehom district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : อรรณพ ตัวละมูล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

41
  ชื่อหัวข้อ : ผลการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Performance of Kindergarten Establishment under Ban Khor Sub-District AdministrativeOrganization - Mueang Phan District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชัญญา กฤษวัฒนานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

42
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Subject name : Database management systems register at College of Arts - Media and Technology University
 -  ชื่อนักวิจัย : ฉัตรชัย จันทมงคล
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

43
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
  Subject name : Management on Dual Vocational Education System - Lamphun College of Agriculture and Technology
 -  ชื่อนักวิจัย : นงนุช เพ็ชรชนะ
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

44
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Personnel Management of Schools in Koh Kha School Network Center under Lampang Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : สุรเชษฐ์ ซื่อตรง
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

45
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน
  Subject name : Management on Child Development Center Based on Performance Standard - Local Government Organization - Sub-District Municipality - MueangLamphun District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : จันทร์จิรา คำพวง
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

46
  ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนากวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2
  Subject name : Parents Participation towardsEducation Management of BanNakwang School Under Lampang Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : สุคนธ์ ตาจันทร์วงศ์
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

47
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Satisfaction Of The Parents Towards The Child Development Center Management At Napong Sub-district Administrative Organization Thoen District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : มุจลินท์ ทาวงศ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU232
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

48
  ชื่อหัวข้อ : หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : A principle of good governance affecting to performance effectiveness of Village Fund Committee - Ton Thong Chai Sub-district - Muang District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชมพูนุท ก้อนทอง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU231
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

49
  ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Marketing strategy affecting to success in business of furniture entrepreneurs in Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : สุภาภรณ์ ถุงจันทร์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU223
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

50
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง สำหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย
  Subject name : Factors affecting consumers purchasing decision on modified muffler for motorcycle in Lampang Case study of Neung Modified shop
 -  ชื่อนักวิจัย : ศศิธร บุญชุม
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU222
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

51
  ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน โครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษ เพื่อการค้าในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and return of organic chinese chives project investment in Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : ปิยะราช เตชะสืบ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU221
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

52
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของบุคลากร โรงเรียนเอกชนสายสามัญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors Relating to Loyalty of Private School s Employees in Muang District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : จิตต์โสภิณ นิลลิกา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU220
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

53
  ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Consumer s perceptions and behaviors toward Korean wave in Lampang city Municipality - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : เพียรใจ ใจไว
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU219
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

54
  ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
  Subject name : Consumer s perceptions and behaviors toward Korean wave in Lampang city Municipality - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : เพียรใจ ใจไว
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU218
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

55
  ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน โครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and Return of Para-Rubber Project Investment in Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : สุวิมล ศิริวัล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU217
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

56
  ชื่อหัวข้อ : ธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่มีผลต่อ คุณภาพการบริการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเขตอำเภอเมืองลาปาง
  Subject name : Good governance in administration affecting to service quality of Credit Union in Mueang district - Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : จาริณี เทพา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU216
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

57
  ชื่อหัวข้อ : แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
  Subject name : Motivation affecting to performance efficiency of staffs in Vocational Education - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU215
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

58
  ชื่อหัวข้อ : สาเหตุหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Cause of unpaid debt of people bank project loan service users of Government Savings bank - Wang Chin district - Phrae province
 -  ชื่อนักวิจัย : ปฐมพร ฉ่ำวิเศษ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU214
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

59
  ชื่อหัวข้อ : ความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Knowledge and Attitude towards Behavior to Use the Internet Banking Service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : นันทริกา ไปเร็ว
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU213
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

60
  ชื่อหัวข้อ : การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตลำปาง 1
  Subject name : Decision to choose financial services through application on smartphone of customers in Government Savings Bank - Lampang District 1
 -  ชื่อนักวิจัย : ฤทัยภัทร ทำว่อง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU212
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

61
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Marketing mix factors influencing the election of the garage in Meung - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ราชพฤกษ์ แสงศิริ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU211
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

62
  ชื่อหัวข้อ : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที่มี ความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลำปาง
  Subject name : Geographical indication and marketing mix that have the relationship to perceived brand equity of Cham Tra Kai Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : ฐารดี วงศ์ษา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU210
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

63
  ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานธนาคารกรุงไทยพื้นที่จังหวัดลำปาง
  Subject name : The lDevelopment Skil for Readiness to ASEAN Economic Community of The Krungthai Bank Employee in Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชื่นชนก วุฒิพงศ์ปรีชา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU209
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

64
  ชื่อหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัดสำนักงานเขตลำปาง
  Subject name : The relationship between the quality of working life and organizational commitment of Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of Administrative Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : นายกิตติพงค์ สุวรรณมาโจ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU205
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

65
  ชื่อหัวข้อ : ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถเคลื่อนที่ธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Expectation and satisfaction of umobile unit banking ser of government savings bank in Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : ปกป้อง ปันปวง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU204
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

66
  ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and return farm of grey oyster mushroom project investment in Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : พรพรรณ ไชยชุมพล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU202
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

67
  ชื่อหัวข้อ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงาน ของสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Transformational leadership affecting to administration of agricultural cooperative in Lampang
 -  ชื่อนักวิจัย : ปรินประภา ชามั่ง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU201
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

68
  ชื่อหัวข้อ : หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : A principle of good governance affecting to performance effectiveness of Village Fund Committee -Ton Thong Chai Sub-district - Muang District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชมพูนุท ก้อนทอง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU199
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

69
  ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ บริการสปาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Recognition about the marketing mix factors affecting customers choice in spa service at Ampher muang Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : จุไรภรณ์ รื่นเริง
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU198
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

70
  ชื่อหัวข้อ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  Subject name : The Transformational Leadership Affecting the Efficiency and Effectiveness of Work Performance and Activities of the Operation Section Chiefs of Local Administrative Organizations in Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ขนิษฐา แก้วนารี
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU197
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

71
  ชื่อหัวข้อ : การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงบูรณาการ และส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อคอนโดมิเนียม
  Subject name : Condominium purchase decision affecting to integrated marketing communication and marketing mix of buyer
 -  ชื่อนักวิจัย : อมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU196
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

72
  ชื่อหัวข้อ : สภาพแวดล้อมองค์กรที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยง ด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Environmental organization affecting on financial and accounting risk of Local Administration in Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : สังวาล วงศ์ชมภู
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU195
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

73
  ชื่อหัวข้อ : การปรับตัวของพนักงานต่างชาติต่อบริบทการทำงานแบบไทย กรณีศึกษาพนักงานต่างชาติที่ทำงานในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เอเซียแปซิฟิก-วิศวกรรมการผลิต จำกัด
  Subject name : Expatriate Adaptation in the Thai Working Context A Case Study of Expatriates in Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co -Ltd
 -  ชื่อนักวิจัย : สิรโรจน์ สกุลณะมรรคา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 10
 -  NTRR : RNTU191
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

74
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานฝ่ายขายของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน
  Subject name : Factors that influenceemployee engagemant - corporate sales - Nation Multimedia Group Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : จรัลพิสิษฐ์ จ่างพันธุ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 9
 -  NTRR : RNTU190
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

75
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขายยาของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  Subject name : Marketing Mix Factors that Influence Customers Selection of the Pharmacy A Case Study of Bangplee District - Samutprakarn Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ออมทอง ทิพย์ภูวตานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 8
 -  NTRR : RNTU189
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

76
  ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดต่างประเทศธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวัสดุและจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  Subject name : International Marketing Strategy for the Material Handling & Storage business In ASEAN Economic Community AEC A Case Study of Republic of the Union of Myanmar
 -  ชื่อนักวิจัย : ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 7
 -  NTRR : RNTU188
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

77
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Affecting Consumers Behavior and Marketing Mix Factors on 3G Mobile Networking Providers in Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : พชระ สุธนฐาน
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 6
 -  NTRR : RNTU187
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

78
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา พนักงานระดับ ปฏิบัติการ Officer หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
  Subject name : Factor Affecting Work Motivation A Case of Employees Level - Special Asset Management Unit in A Commercial Bank
 -  ชื่อนักวิจัย : สุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 5
 -  NTRR : RNTU186
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

79
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
  Subject name : A Study of Motives Influential to Operation Effectiveness of Personnel Working for Loan Formalities Operation Center of a Thai Commercial Bank
 -  ชื่อนักวิจัย : ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 4
 -  NTRR : RNTU185
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

80
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
  Subject name : Factor Affecting the level of Organizational Employee Engagement of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
 -  ชื่อนักวิจัย : วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 3
 -  NTRR : RNTU184
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

81
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษา Toyota Prius
  Subject name : Marketing Mix Factors Affecting Consumer Decision Making on the Buying of Toyota Prius Hybrid Vehicle
 -  ชื่อนักวิจัย : วรเทพ เจิมจุติธรรม
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 2
 -  NTRR : RNTU183
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

82
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของ ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Influential to Viewers Behavior in Their Viewing of News Program on Television Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : สุภวัฒน์ สงวนงาม
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 1
 -  NTRR : RNTU182
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

83
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการเตรียมดินของเกษตรกรในเขตอำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท
  Subject name : Factors Influential to Rice Farmers Decision to Purchase Agricultural Machine for Land Preparation Sapphaya Amphoe - Chainat Province - Thailand
 -  ชื่อนักวิจัย : กฤษดา หยกอุบล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 29
 -  NTRR : RNTU181
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

84
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแนวโน้มรถยนต์ประหยัดพลังงานในประเทศไทย
  Subject name : Studies of Eco-car Tendency in Thailand
 -  ชื่อนักวิจัย : วริษฐ์ จารุเกียรติพงศา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 28
 -  NTRR : RNTU180
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

85
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานใน อุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จำกัด มหาชน
  Subject name : Factors Influencing Employee Resignation Tendency in Tanning Industry A Study of Interhides Public Company
 -  ชื่อนักวิจัย : วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 27
 -  NTRR : RNTU179
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

86
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจำหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Factors Affecting Customers Buying Decision Behavior for Construction Material Supplies from Modern Trade Stores in Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : สุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 26
 -  NTRR : RNTU178
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

87
  ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขวดนมสำหรับเด็กทารกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  Subject name : Consumer s Purchasing Behavior on Nursing Bottle for Infants A Case of Bangkok and Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 25
 -  NTRR : RNTU177
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

88
  ชื่อหัวข้อ : ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งหนึ่ง ส่วนงานวิศวกรรม ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Employee Engagement A Case Study of Employees Working in Telecommunication and Information Technology Company – Engineering Department in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 24
 -  NTRR : RNTU176
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

89
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ พนักงานใน บริษัท เทอร์โบ การ์เมนท์ จำกัด
  Subject name : FACTORS AFFECTING EMPLOYEE S RELATION IN TURBO GARMENT COMPANY LIMITED
 -  ชื่อนักวิจัย : นฤมล อนุศิริกุล
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 23
 -  NTRR : RNTU175
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

90
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาพนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
  Subject name : Factors Affecting Generation Y Employee Engagement A Case Study of CPF Trading Co - Ltd - Inbound Food Products Sales team
 -  ชื่อนักวิจัย : ธัญกิตติ์ จันทรัศมี
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 22
 -  NTRR : RNTU174
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

91
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาความสัมพันธ์ของหลักการทำงานแบบโตโยต้า The Toyota Way ต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้างาน Generation Y บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรณีศึกษา โรงงานประกอบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Subject name : A Study of the Toyota Way s Factors that Influence Productivity of Generation Y Supervisors A Case of Toyota Gateway sAssembly Plant
 -  ชื่อนักวิจัย : ทักษวรรณ ทองพระพักตร์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 21
 -  NTRR : RNTU173
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

92
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ บัวหลวง กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Affecting Customers Investment Decision in RMF and LTF of BBL Asset Management Co - Ltd A Case Study of Bangkok Bank in Bangkok Metropolitan Area
 -  ชื่อนักวิจัย : ทรรศวรรณ จันทร์สาย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 20
 -  NTRR : RNTU172
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

93
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตระหนักด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา บริษัทนำเข้าส่งออกแห่งหนึ่ง
  Subject name : Factors Affecting Attitude and Awareness of Risk Management A Case Study of An Import Export Company
 -  ชื่อนักวิจัย : ดวงฤดี กิตติจารุดุลย์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 19
 -  NTRR : RNTU171
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

94
  ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าดิจิทัล
  Subject name : Strategic Marketing Development for Beauty Products Trading through the Digital Commerce
 -  ชื่อนักวิจัย : ดวงใจ ธรรมนิภานนท์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 18
 -  NTRR : RNTU170
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

95
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน
  Subject name : Marketing mix influencing customers satisfaction on event marketing held A case study of Index Creative Village PLC
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐวรรณ นาคประกาศ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 17
 -  NTRR : RNTU169
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

96
  ชื่อหัวข้อ : การค้นคว้าอิสระ การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีศึกษาเฉพาะเขตอำเภอเมือง
  Subject name : System Management of Public Services in RatchaburiProvincial AdministrationOrganization A Case Study of Muang District Ratchaburi
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 16
 -  NTRR : RNTU168
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

97
  ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของบ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Achievement of waste management of Baan Pantao - Maesan sub district - Hangchat district - Lampang province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชัยยศ ฮาวปินใจ
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU166
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

98
  ชื่อหัวข้อ : การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สลายกลิ่นในห้องน้ำของผู้บริโภคของผู้หญิงวัยทำงานที่ทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors that Influence Purchasing Decision on Toilet Organic Deodorizing Product A Study of WorkingAged Women in Bangkok
 -  ชื่อนักวิจัย : โชติมา ชุบชูวงศ์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 15
 -  NTRR : RNTU165
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

99
  ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียประถมศึกษา เขตตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Parents Satisfaction on Education Management of Primary Schools in Wiengmok Sub-district - Thoen District - Lampang Province
 -  ชื่อนักวิจัย : แสงดาว เชื้อนันไชย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU164
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

100
  ชื่อหัวข้อ : ความเหมาะสมของการให้บริการเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Appropriation of Allowance Service for People with Disability of MaeKoeng Subdistrict Administrative Organization - Wangchin District - Phrae Province
 -  ชื่อนักวิจัย : กมลรัตน์ คณาชัย
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU163
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


Total 202 Record 1 2 3
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 44
 This Month 798
 Last Month 1,668
 This Year 9,702
 Last Year 6,031
Your IP Address : 34.204.173.45