หน้าหลัก | Admin | www.nation.ac.th       ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : หอสมุดกลาง |  ProQuest |  iG Library |  วารสารออนไลน์  |  THAIJO
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (160) |  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (64) |  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) |  คณะพยาบาลศาสตร์ (0) |  คณะทันตแพทยศาสตร์ (0) |  คณะเทคนิคการแพทย์ (0) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (7) | 
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]

วิทยานิพนธ์     จำนวน : 12 รายการ
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
1
  ชื่อหัวข้อ : ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Results of Mainstreaming and Integrated Learning Standards in Mainstreaming Leading Schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : ชลลดา สะอาดวงค์
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

2
  ชื่อหัวข้อ : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Community Learning Resources of Teachers in Thoen School Network under Primary Educationl Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : ดวงพร ปวงมาลา
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

3
  ชื่อหัวข้อ : การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Expectations towards Early Childhood Education of ‘Ban Klang Wittayanukun School - Muang District - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐพิมล ถาวรคุณ
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

4
  ชื่อหัวข้อ : การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Performance of Internal Quality Assurance in the Schools of Sri Wiang Chai Network under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : จตุพร โปธาวิน
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

5
  ชื่อหัวข้อ : การส่งเสริมความเป็นเยาวชนอาเซียน ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : School Administrator s Promotion of Being ASEAN Youth In the Schools of Expanding Educational Opportunity Under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
 -  ชื่อนักวิจัย : ประกายคำ มโนแก้ว
 -  ปีการศึกษา : 2558
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

6
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน
  Subject name : School Management upon Eight Basic Morals in General Buddhist Scripture School - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : พระใบฎีกาอนุชา อมมรธมฺโม บุญมายอง
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

7
  ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  Subject name : Management of Child Development Centers in Sub-District Municipality of District Lee - Lamphun Province
 -  ชื่อนักวิจัย : นงราม พรมนวล
 -  ปีการศึกษา : 2559
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR :   Non!
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด

8
  ชื่อหัวข้อ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
  Subject name : Development of Internal Supervision Model in Basic Education Institutions under Lampang Primary Educational Service Area Office 3
 -  ชื่อนักวิจัย : กนิษฐา สวยสด
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU230
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

9
  ชื่อหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
  Subject name : RELATIONSHIP BETEWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS AND EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL UNDER LAMPANG PROVINCIAL OFFICE OF THE NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
 -  ชื่อนักวิจัย : จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์
 -  ปีการศึกษา : 2556
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU194
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

10
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของผู้ชมสื่อเครือเนชั่น
  Subject name : Factors that Influence Customers Loyalty to Nation s Medias
 -  ชื่อนักวิจัย : ณัฐนันท์ รวมทรัพย์ทวี
 -  ปีการศึกษา : 2557
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU the 2014 1
 -  NTRR : RNTU167
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

11
  ชื่อหัวข้อ : การสื่อสารอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย
  Subject name : Communication Identity of Thai Private Higher Education
 -  ชื่อนักวิจัย : วราลักษณ์ ศรีกันทา
 -  ปีการศึกษา : 2555
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU151
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด

12
  ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  Subject name : Factors that impact to the consumer behavior of pubs and restaurant in Muang district - Lamphun province
 -  ชื่อนักวิจัย : ชไมพร กิติ
 -  ปีการศึกษา : 2554
 -  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
 -  NTRR : RNTU143
 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


Total 12 Record 1
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 43
 Yesterday 38
 This Month 754
 Last Month 1,668
 This Year 9,658
 Last Year 6,031
Your IP Address : 34.204.173.45