Announcement Database
วิธี Sign in เข้าระบบจัดการ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง (Announcement Database)

    Username : รหัสบุคลากร ม.เนชั่น 6 หลัก
    Password : รหัสเดียวกับรหัสเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)