ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง รุ่น 4.3 ปรับปรุง 28 เมษายน 2557
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูลปีการศึกษา
รหัสผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

by intranet account
เอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
+ รวมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.
+ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ม.เนชั่น พ.ศ.2555
+ หนังสือแจ้งผลเป็น "รับรองมาตรฐาน" จากสมศ. เมื่อ 30 ก.ย.53
+ Download : Slide 2554 :: 2555 ::
+ รวมคู่มือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
+ รวมรายงานการประเมินตนเอง (ย้อนหลัง)
+ http://www.cheqa.mua.go.th/
แผนผังก้างปลา เป็นเรื่องหาทางแก้ปัญหา สำหรับองค์กรที่มีปัญหา
โมเดลปลาทู เป็นเรื่องของการจัดการความรู้ สำหรับองค์กรที่บุคลากรมีความรู้
แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  
เรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) 
กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) 
โดยแผนผังนี้มีลักษณะเหมือนก้างปลาที่เหลือแต่ก้าง จึงเรียกว่าผังก้างปลา
หรือเรียกว่าแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ตามชื่อผู้พัฒนา

แผนผังก้างปลาได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ.2486)
โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) 
ได้นิยามความหมายของผังก้างปลาว่า 
"เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
ระหว่างสาเหตุหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา"

การกำหนดปัจจัยบนก้างปลา
หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะนำไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ 
1. Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร
2. Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
3. Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
4. Method กระบวนการทำงาน
5. Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทำงาน
+ http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm
โมเดลปลาทู (Tuna Model) เป็นโมเดลอย่างง่าย 
ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน
ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) 
หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ 
โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?” 
โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด 
โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” คอยช่วยเหลือ

ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) 
หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว 
“คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม 
ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) 
หมายถึง ส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” 
ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” 
ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่าง ๆ 
เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด 
นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป
+ http://plan.rmuti.ac.th/plan/?p=176
ความสำเร็จของท่าน คือ งานของเรา
Your success is our work.