หน้าหลัก   |   ระบบอินทราเน็ต (Intranet)   |   ข้อมูลหลักสูตร (Course)   |   Teaching evaluation   |   Student Grade Report   |   E-Learning   |   Blog : Knowledge management
Social Media ของบุคลากร
อธิการบดี
1
Name :  ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
Faculty :  มหาวิทยาลัยเนชั่น
E-mail :  kritsada_tun@nation.ac.th
Facebook :  www.facebook.com
 
คณบดี
2
Name :  อ.จิติมา กตัญญู
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  chitima_kat@nation.ac.th
:  054-265170-6

3
Name :  อ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์
Faculty :  คณะเทคนิคการแพทย์
:  yupalapat_sup@nation.ac.th
:  054265170-6

4
Name :  อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sasiveemon_ran@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/sasivimon.rangsingh
:  140

5
Name :  ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  suphaphon_udo@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054-265170

6
Name :  อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  adisak_cha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/adisak.champathong
:  054 265 170 ต่อ 143

 
รองคณบดี
 
อาจารย์
1
Name :  อ.Surja Mintani
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  surja_min@nation.ac.th
:  surjamintani

2
Name :  อ.กนกพร คงสมบูรณ์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  kanokporn_kho@nation.ac.th
:  054-265170-6

3
Name :  อ.กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  kawin_sup@nation.ac.th

4
Name :  อ.กัญจนพร มณีวรรณ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  kanjanaporn_man@nation.ac.th
:  054265170-6

5
Name :  อ.ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  kanchana_pas@nation.ac.th

6
Name :  อ.คนึงนิจ  ติกะมาตย์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  Kanuangnich_tik@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pum.nation
:  054-265170-6 ต่อ 152

7
Name :  อ.จักรกฤษณ์  ตันติพงศ์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  chakkrit_tan@nation.ac.th

8
Name :  อ.ดร.จุมพล ไชยวงศ์
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  jumpol_cha@nation.ac.th
:  054265170

9
Name :  อ.ฉัตรรวินท์ ไกรเทพ
Faculty :  คณะเทคนิคการแพทย์
:  chatrawin_kra@nation.ac.th
:  054265170-6

10
Name :  อ.ชณาลักษณ์ ราชนารินทร์
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  chanalug_rac@nation.ac.th
:  054265170-6

11
Name :  อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  chanyanuch_sae@nation.ac.th
:  161

12
Name :  อ.ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  chinapund_roj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/chin.rojana
:  126

13
Name :  อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  thatsaporn_sri@nation.ac.th

14
Name :  อ.ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม
Faculty :  คณะทันตแพทยศาสตร์
:  natthapong_udo@nation.ac.th
:  054-265170-6

15
Name :  อ.ณัฐวุฒิ มีสกุล
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  nattawut_mee@nation.ac.th
:  054265170-6

16
Name :  อ.ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  

17
Name :  อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  danai_pat@nation.ac.th
:  none
:  drdanaip
:  3821

18
Name :  อ.ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  tawanchay_mit@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/tawanchay.mit
:  054-265170-6

19
Name :  อ.ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  pisity5@hotmail.com
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007068726832

20
Name :  อ.ดร.มนัสวี พานิชนอก
Faculty :  
:  manuswee_pha@nation.ac.th
:  054265170-6

21
Name :  อ.ดร.วรรณกร ศรีรอด
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  wannakorn_sri@nation.ac.th
:  054265170-6

22
Name :  อ.ดร.วรวรร วัชระสัมพันธ์กุล
Faculty :  คณะเทคนิคการแพทย์
:  worawan_wat@nation.ac.th
:  054265170-6

23
Name :  อ.ดร.วัลลภ มณีเชษฐา
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  wallop_man@nation.ac.th
:  054-265170-6

24
Name :  อ.ดร.สรัญญา ศิริบาล
Faculty :  คณะเทคนิคการแพทย์
:  saranya_sir@nation.ac.th
:  054265170-6

25
Name :  อ.ธวัชชัย  แสนชมภู
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  tawatchai_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/tawatchai.sanchomphoo
:  115

26
Name :  อ.ทพญ.ธิดาพร แซ่ลิ่ม
Faculty :  คณะทันตแพทยศาสตร์
:  thidaporn_sae@nation.ac.th
:  054-265170-6

27
Name :  อ.ธีร์ คันโททอง
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  thee@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/TheeNationU
:  theenation
:  3757

28
Name :  อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  nongluk_suw@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nongluk.suw
:  126-129

29
Name :  อ.นภสินธุ์ พรมวิเศษ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  noppasin_pro@nation.ac.th
:  054-265170-6

30
Name :  อ.นภาพร วรรณศรี
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  napaporn_wan@nation.ac.th

31
Name :  อ.นฤมล ภัทรพรเจริญ
Faculty :  คณะทันตแพทยศาสตร์
:  narumol_pat@nation.ac.th
:  054-265170-6

32
Name :  อ.นิภรดา ยาวิราช
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  nipharada_yaw@nation.ac.th

33
Name :  ผศ.ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
Faculty :  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
:  kritsada_tun@nation.ac.th
:  054-265170-6 ต่อ 138

34
Name :  อ.ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  pattana_boo@nation.ac.th
:  054265170-6

35
Name :  ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท์
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  siriporn_ser@nation.ac.th
:  054-265170-3 ต่อ 179

36
Name :  ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  burin_ruj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ajburin
:  thaiall
:  210

37
Name :  รศ.พนิดา สินสุวรรณ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  mrs.panida_sin@nation.ac.th
:  054-265170-6

38
Name :  อ.พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  pannipha_tom@nation.ac.th
:  054265170-6

39
Name :  อ.พรรณี บุตรเทพ
Faculty :  คณะเทคนิคการแพทย์
:  punnee_but@nation.ac.th
:  054-265170-6

40
Name :  อ.พัชรีภรณ์  หรพร้อม
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  patchareeporn_hor@nation.ac.th
:  129

41
Name :  ดร.พัฒนา นาคทอง
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  patana_nak@nation.ac.th
:  054265170-6

42
Name :  น.อ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  phatcharachat_thu@nation.ac.th
:  054265170-6

43
Name :  อ.ภัทรนัย ไชยพรม
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  pattaranai_cha@nation.ac.th
:  054-265170-6

44
Name :  อ.ภิชญาดา สิริยาวณิช
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  pitchayada_sir@nation.ac.th
:  054265170-6

45
Name :  รศ.มาลี เอื้ออำนวย
Faculty :  
:  malee_urh@nation.ac.th
:  054-265170

46
Name :  ผศ.ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร
Faculty :  คณะทันตแพทยศาสตร์
:  yuttana_khu@nation.ac.th
:  054-265170-6

47
Name :  อ.รศ.จิราพร สุวรรณธีรางกูร
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  jiraporn_suw@nation.ac.th
:  054265170-6

48
Name :  อ.รัตมณี ตันตราวงศ์
Faculty :  คณะทันตแพทยศาสตร์
:  ratmanee_tan@nation.ac.th
:  054-265170-6

49
Name :  อ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
Faculty :  คณะเทคนิคการแพทย์
:  warachate_kho@nation.ac.th
:  054265170-6

50
Name :  อ.ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล
Faculty :  คณะทันตแพทยศาสตร์
:  wilawan_lou@nation.ac.th
:  054-265170-6

51
Name :  อ.วิเชพ ใจบุญ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  wichep_jai@nation.ac.th
:  140

52
Name :  อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  weerapun_kae@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/weerapun.kaewrut
:  113

53
Name :  อ.ศรีเพชร   สร้อยชื่อ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  sripetch_sro@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ssroychue
:  151

54
Name :  อ.ดร.ศศิชา  วงศ์ไชย
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sasicha_won@nation.ac.th

55
Name :  อ.ศศิธร คำมี
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  sasithorn_kum@nation.ac.th
:  054265170-6

56
Name :  อ.ศิถี ปราณีตพลกรัง
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  sithee_pra@nation.ac.th
:  054265170-6

57
Name :  อ.ศิรินธร อุทิศชลานนท์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sirinthorn_uti@nation.ac.th
:  113

58
Name :  อ.ศุภวัฒน์ ขัติศรี
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  suphawat_kha@nation.ac.th
:  054265170-6

59
Name :  อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  sitthichok_kho@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ju.kudle.ang
:  3690

60
Name :  อ.สุชาต จี้มูล
Faculty :  สำนักบริหาร
:  suchart_jee@nation.ac.th
:  054-265170-6

61
Name :  อ.สุพิมล ขอผล
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  supimon_kho@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054265170

62
Name :  รศ.อภิรัช ิอินทรางกูร ณ อยุธยา
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  apirach_ind@nation.ac.th
:  054265170-6

63
Name :  อ.อัศนีย์  ณ น่าน
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  aussanee_na@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/aussanee.nana?ref=ts
:  113

64
Name :  อ.อาภาพร ยกโต
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  apaporn_yok@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/apaporn.yokto
:  151

65
Name :  อ.อำนาจ รัตนสุวรรณ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  amnaj_rat@nation.ac.th
:  054265170-6

66
Name :  อ.อิสรา โยริยะ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  esara_yor@nation.ac.th
:  054265170-6

67
Name :  อ.เกศริน อินเพลา
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  ketsarin_inp@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nui.ketsarin.5
:  140

68
Name :  อ.เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  thalerngsak_sut@nation.ac.th
:  bermsutket@yahoo.com
:  127

69
Name :  อ.ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  saowapong_yam@nation.ac.th

 
 
เจ้าหน้าที่
4
Name :  นางกาญจนา ศรีชัยตัน
Faculty :  สำนักงานมหาวิทยาลัย
:  kanjana_sri@nation.ac.th
:  190

5
Name :  นางสาวขวัญชนก ดวงไชย
Faculty :  สำนักบริหาร
:  kounchanok_ruj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864060918
:  122

6
Name :  นางณัฐกานต์ ไชยยาสมบัติ
Faculty :  สำนักงานเลขานุการกลาง
:  nattagan_cha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/social.yonok
:  139

7
Name :  นางดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  duangdeun_noi@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/P.DUANGDEUN
:  130/131

8
Name :  นางนัชฎาพร พุ่มพฤกษ์
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  natchadaporn_phu@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001422785441
:  130/131

9
Name :  น.ส.บุหลัน เครือเป็งกุล
Faculty :  สำนักบริหาร
:  bunlan_kru@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/maew.naka.3
:  169

10
Name :  นางปริศนา เขียวอุไร
Faculty :  สำนักบริหาร
:  prissana_khe@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000279211662
:  167

11
Name :  นางผกามาศ  แก้วรัตน์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  phakamart_kae@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ning.kae
:  169

12
Name :  นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยแก้ว
Faculty :  สำนักบริหาร
:  pongask_soy@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pongsak.soykaew?fref=ts
:  111

13
Name :  นายพชรพล  กันทะวงค์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  patcharaphon_kan@nation.ac.th

14
Name :  นางพิมลพรรณ ฟูเต็มวงค์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  pimonpun_fut@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pimonpun.futemwong
:  187

15
Name :  นางมณธิชา แสนชมภู
Faculty :  สำนักบริหาร
:  monticha_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/monticha.sandchompoo
:  pookpick3
:  122

16
Name :  นางรัชณี พิศบุญ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  ratchanee_pit@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ratchanee.pisboon
:  108

17
Name :  นางลักขณา มะโนพันธ์
Faculty :  สำนักงานมหาวิทยาลัย
:  lakkana_man@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/lakkana.manopan
:  tong 106106
:  190

18
Name :  นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  laddawan_rua@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/laddawan.ruantasaneeya?fref=ts
:  130/131

19
Name :  น.ส.วราลักษณ์ ศรีกันทา
Faculty :  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
:  waraluk_sri@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/waralukyonok?fref=ts
:  054-265170 -6 ต่อ 161

20
Name :  นายวสันต์ จันทรมา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  wasan_jan@nation.ac.th
:  312

21
Name :  น.ส.วิรินท์ลดา ดวงปินตา
Faculty :  สำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด
:  virinlada_dua@nation.ac.th
:  199

22
Name :  นางศรีสุดา เทพแปง
Faculty :  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
:  srisuda_the@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/srisuda.kai?fref=ts
:  161

23
Name :  น.ส.ศิริพร ยาสมุทร
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  siriporn_yas@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/siriporn.yas?fref=ts
:  -
:  123

24
Name :  นายสาโรจน์ ลาวเครือ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  saroad_lao@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007545644460

25
Name :  น.ส.สุพัตรา  จันทร์ทองเครือ
Faculty :  สำนักงานเลขานุการกลาง
:  Supattra_jan@nation.ac.th
:  0 5426 5170 - 137

26
Name :  นางสุภาพร ปัญญาแก้ว
Faculty :  
:  supaporn_pan@nation.ac.th
:  054-265170-6

27
Name :  นายสุเรศ เตชะลือ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  suras_tac@nation.ac.th

28
Name :  น.ส.อนุสรา สัญญารักษกุล
Faculty :  สำนักงานมหาวิทยาลัย
:  anusara_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/anusara245
:  102

29
Name :  นายอภิชา ธรรมใจกูล
Faculty :  สำนักบริหาร
:  aphicha_tha@nation.ac.th
:  133

30
Name :  นางอรทัย อินติ๊บ
Faculty :  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
:  orthai_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/oratai.intip?fref=ts
:  161

31
Name :  นายอาคม มะโนพันธ์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  arkom_man@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001171108820
:  133

32
Name :  นายอำนาจ เย็นใจ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  amnart_yen@nation.ac.th
:  054-265170-6

33
Name :  นายเปรม อุ่นเรือน
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  praem_aun@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/praemlp
:  pahpraem
:  LP. : 152 , IP PHONE : 7551

34
Name :  น.ส.เรณู อินทะวงศ์
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  renu_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/rintawong?fref=ts
:  184

35
Name :  นายเรวัต วงค์ตัน
Faculty :  สำนักหอสมุด
:  revat_won@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/revat.wongtun?fref=ts
:  175/170/163

36
Name :  นายเอกพันธ์ วุฒิชัย
Faculty :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  aekkapan_wut@nation.ac.th
:  147

 
 
ภูมิทัศ,แม่บ้าน
4
Name :  นายคนึง บุญธรรม
Faculty :  สำนักบริหาร
:  

5
Name :  นายถาวร ล้านกันทา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  

6
Name :  นายน้อย กองแปง
Faculty :  สำนักบริหาร
:  noy_kon@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054265170

7
Name :  นางประไพ สมบุญมา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  prapai_som@nation.ac.th

8
Name :  นางพวงทอง เพ็ญสุวภาพ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  

9
Name :  นางมาลัย แก้วสัยสังข์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  

10
Name :  น.ส.สุมาลี กาวิละ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sumalee_kaw@nation.ac.th
:  054-265170-6

11
Name :  นายมงคล พันธ์ชมภู
Faculty :  สำนักบริหาร
:  

12
Name :  นางอรอนงค์ วงศ์มี
Faculty :  สำนักบริหาร
:  

13
Name :  นายอิ่น เขียวอินต๊ะ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  in_khe@nation.ac.th

14
Name :  นายเลิศ อุปะทะ
Faculty :  
:  

 
รปภ.
4
Name :  นายสมชาย เตชะกัน
Faculty :  สำนักบริหาร
:  

5
Name :  นายสุบิน โทมัด
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
แหล่งข้อมูลจาก https://www.yammer.com/nation.ac.th/uploaded_files/5318562
FB Group บุคลากร http://www.facebook.com/groups/157439777629046/
FB Group นักศึกษา http://www.facebook.com/groups/nationu/
FB page :: Twitter :: Youtube