หน้าหลัก   |   ระบบอินทราเน็ต (Intranet)   |   ข้อมูลหลักสูตร (Course)   |   Teaching evaluation   |   Student Grade Report   |   E-Learning   |   Blog : Knowledge management
Social Media ของบุคลากร
 
   .
   อธิการบดี
Name :  ผศ.ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
Position :  อธิการบดี
Faculty :  อธิการบดี
:  kritsada_tun@nation.ac.th
:  054-265170-6 ต่อ 138
ลำปาง

   .
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Name :  อ.กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  kawin_sup@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  อ.ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  kanchana_pas@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  อ.จิรศักดิ์  ประทุมรัตน์
Position :  อาจารย์ประจำหมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  chirasak@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/youngnoom19
:  youngnoom19
:  3752
บางนา

Name :  อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  chanyanuch_sae@nation.ac.th
:  161
ลำปาง

Name :  อ.ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร
Position :  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  
ลำปาง

Name :  อ.ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี
Position :  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  pisity5@hotmail.com
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007068726832
ลำปาง

Name :  อ.ธณกฤษ  หมื่นก้อนแก้ว
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  chutchai_mua@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/chutchai12
:  148
ลำปาง

Name :  อ.ธวัชชัย  แสนชมภู
Position :  ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  tawatchai_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/tawatchai.sanchomphoo
:  115
ลำปาง

Name :  อ.นภาพร วรรณศรี
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  napaporn_wan@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท์
Position :  อาจารย์ประจำสาขาศึกษาศาสตร์ (ปริญาโท และ ปริญญาเอก)
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  siriporn_ser@nation.ac.th
:  054-265170-3 ต่อ 179
ลำปาง

Name :  รศ.พนิดา สินสุวรรณ
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  mrs.panida_sin@nation.ac.th
:  054-265170-6
ลำปาง

Name :  อ.ภฏะ รองรัตน์
Position :  อาจารย์ และหัวหน้างานกิจการนักศึกษา
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  pata@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/patarongrat
:  patarongrat
:  3866
บางนา

Name :  อ.รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา
Position :  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  roongrut@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/roongrut.thanabodeethada
:  roongrutt
:  3870
บางนา

Name :  นางศรีสุดา เทพแปง
Position :  เลขานุการ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  srisuda_the@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/srisuda.kai?fref=ts
:  161
ลำปาง

Name :  อ.เมธัส ชูเวช
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:  methus_chu@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/methus.chuwech
:  methus
ลำปาง

   คณะสาธารณสุขศาสตร์
Name :  นางสาวขวัญชนก ดวงไชย
Position :   เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  kounchanok_ruj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864060918
:  122
ลำปาง

Name :  อ.ดิลกา  ไตรไพบูลย์
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  dinlaga_tri@nation.ac.th
:  148
ลำปาง

Name :  อ.นิภรดา ยาวิราช
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  nipharada_yaw@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  prapas_pot@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054265170
ลำปาง

Name :  รศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
Position :  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
:  sudarat_sit@nation.ac.th
ลำปาง

   คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
Name :  อ.Surja Mintani
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  surja_min@nation.ac.th
:  surjamintani
ลำปาง

Name :  อ.จักรกฤษณ์  ตันติพงศ์
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  chakkrit_tan@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  อ.ดร.จุมพล ไชยวงศ์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  jumpol_cha@nation.ac.th
:  054265170
ลำปาง

Name :  อ.ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์
Position :  คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  chinapund_roj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/chin.rojana
:  126
ลำปาง

Name :  อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
Position :  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  thatsaporn_sri@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  นางณัฐกานต์ ไชยยาสมบัติ
Position :  เลขานุการ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  nattagan_cha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/social.yonok
:  139
ลำปาง

Name :  อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  danai_pat@nation.ac.th
:  3821
บางนา

Name :  อ.ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
Position :  อาจารย์ประจำสาขาคณะบริหารธุรกิจ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  tawanchay_mit@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/tawanchay.mit
:  054-265170-6
ลำปาง

Name :  อ.ดร.วัลลภ มณีเชษฐา
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  wallop_man@nation.ac.th
:  054-265170-6
ลำปาง

Name :  อ.ดรรชกร ศรีไพศาล
Position :  รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  datchkorn@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/datchkorn.sriphaisal
:  3863
บางนา

Name :  อ.ดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  duangdune_pim@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  nongluk_suw@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nongluk.suw
:  126-129
ลำปาง

Name :  อ.ปฏิญญา ธรรมเมือง
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หัวหน้ากลุ่มศึกษาทั่วไป
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  patinya_tha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/patinya.thammueang
:  137
ลำปาง

Name :  ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Position :  รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  burin_ruj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ajburin
:  thaiall
:  210
ลำปาง

Name :  อ.พัชรีภรณ์  หรพร้อม
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  patchareeporn_hor@nation.ac.th
:  129
ลำปาง

Name :  อ.ภควัตร ใจสิน
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  phakhawat_jai@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ke.elmatador?fref=ts
:  199
ลำปาง

Name :  อ.ดร.ภาวนา เตชะวิมล
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  pawana_tec@nation.ac.th
:  -
บางนา

Name :  อ.ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  laddawan_rua@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  อ.วิเชพ ใจบุญ
Position :  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  wichep_jai@nation.ac.th
:  140
ลำปาง

Name :  อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  weerapun_kae@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/weerapun.kaewrut
:  113
ลำปาง

Name :  อ.ศรีเพชร   สร้อยชื่อ
Position :   รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sripetch_sro@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ssroychue
:  151
ลำปาง

Name :  อ.ดร.ศศิชา  วงศ์ไชย
Position :  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sasicha_won@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
Position :  รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sasiveemon_ran@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/sasivimon.rangsingh
:  140
ลำปาง

Name :  อ.ศิรินธร อุทิศชลานนท์
Position :  หัวหน้าสาขา
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  sirinthorn_uti@nation.ac.th
:  113
ลำปาง

Name :  อ.สวรัย  นัยนานนท์
Position :  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  savarai@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/savarai
:  3753
บางนา

Name :  อ.สุรสิทธิ์ ธนสมบูรณ์กิจ
Position :  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์บางนา
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  surasit_tha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/surasit.thanasomboonkit
:  3753
บางนา

Name :  อ.อัศนีย์  ณ น่าน
Position :  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  aussanee_na@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/aussanee.nana?ref=ts
:  113
ลำปาง

Name :  อ.อาภาพร ยกโต
Position :  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  apaporn_yok@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/apaporn.yokto
:  151
ลำปาง

Name :  อ.เกศริน อินเพลา
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  ketsarin_inp@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nui.ketsarin.5
:  140
ลำปาง

Name :  อ.เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
Position :  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  thalerngsak_sut@nation.ac.th
:  bermsutket@yahoo.com
:  127
ลำปาง

Name :  อ.ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
:  saowapong_yam@nation.ac.th
ลำปาง

   คณะนิเทศศาสตร์
Name :  อ.Sanbuenaventura Sean Henry
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  sanbuenaventura_sea@nation.ac.th
บางนา

Name :  อ.คนึงนิจ  ติกะมาตย์
Position :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  Kanuangnich_tik@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pum.nation
:  054-265170-6 ต่อ 152
ลำปาง

Name :  อ.ชีวิน   สุนสะธรรม
Position :  รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  cheevin_soo@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/cheevin.soonsatham
:  3869
บางนา

Name :  อ.ธีร์ คันโททอง
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  thee@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/TheeNationU
:  theenation
:  3757
บางนา

Name :  อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  nirumol_hir@nation.ac.th
:  054265170
ลำปาง

Name :  ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  bodin_dec@nation.ac.th
:  bodin_dec
:  -
บางนา

Name :  อ.พสุ ชัยเวฬุ
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  pasu_jay@nation.ac.th
:  -
:  -
:  023383777
บางนา

Name :  อ.พิมพ์พธู พินทุเสนีย์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  pimpathoo_pin@nation.ac.th
:  054-265170 ต่อ 141
ลำปาง

Name :  อ.รัตนาวดี  ลำพาย
Position :  อาจารย์และผู้อำนวยการศูนย์เนชั่นบางนา
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  rattanawadee@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/rattanawadee.lampai
:  3951
บางนา

Name :  อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  sitthichok_kho@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ju.kudle.ang
:  3690
บางนา

Name :  น.ส.สุพัตรา  จันทร์ทองเครือ
Position :  เลขานุการ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  Supattra_jan@nation.ac.th
:  0 5426 5170 - 137
ลำปาง

Name :  อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง
Position :  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  adisak_cha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/adisak.champathong
:  054 265 170 ต่อ 143
ลำปาง

   คณะพยาบาลศาสตร์
Name :  ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  kamolthip_thi@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

Name :  อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  piyathorn_ren@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

Name :  อ.พรรณนิภา บุญกล้า
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  pannipa_boo@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

Name :  ดร.พัฒนา นาคทอง
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  patana_nak@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

Name :  รศ.มาลี เอื้ออำนวย
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  malee_urh@nation.ac.th
:  054-265170
ลำปาง

Name :  อ.ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  laddawan_pra@nation.ac.th
:  054265170
ลำปาง

Name :  ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
Position :  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  suphaphon_udo@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054-265170
ลำปาง

Name :  รศ.อภิรัช ิอินทรางกูร ณ อยุธยา
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  apirach_ind@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

Name :  อ.เบญจวรรณ นันทชัย
Position :  อาจารย์ประจำ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  benjawan_nun@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

Name :  น.ส.เปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร
Position :  เลขานุการ
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  prempatsorn_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/kung.premjit?fref=ts
:  210
ลำปาง

   คณะทันตแพทย์ศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
Name :  น.ส.ศิริพร ยาสมุทร
Position :  เลขานุการ
Faculty :  คณะเทคนิคการแพทย์
:  siriporn_yas@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/siriporn.yas?fref=ts
:  -
:  123
ลำปาง

   คณะเภสัชศาสตร์
   .
   ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ
Name :  น.ส.เรณู อินทะวงศ์
Position :  หัวหน้าส่วนงาน
Faculty :  ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ
:  renu_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/rintawong?fref=ts
:  184
ลำปาง

   ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
Name :  นางดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
Position :  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
Faculty :  ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
:  duangdeun_noi@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/P.DUANGDEUN
:  130/131
ลำปาง

Name :  นางนัชฎาพร พุ่มพฤกษ์
Position :  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
Faculty :  ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
:  natchadaporn_phu@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001422785441
:  130/131
ลำปาง

Name :  นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
Position :  หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
Faculty :  ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
:  laddawan_rua@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/laddawan.ruantasaneeya?fref=ts
:  130/131
ลำปาง

   ส่วนงานหอสมุด
Name :  นางอรทัย อินติ๊บ
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานหอสมุด
:  orthai_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/oratai.intip?fref=ts
:  161
ลำปาง

Name :  นายเรวัต วงค์ตัน
Position :  เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด
Faculty :  ส่วนงานหอสมุด
:  revat_won@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/revat.wongtun?fref=ts
:  175/170/163
ลำปาง

   ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ
Name :  น.ส.วราลักษณ์ ศรีกันทา
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ
:  waraluk_sri@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/waralukyonok?fref=ts
:  054-265170 -6 ต่อ 161
ลำปาง

   ส่วนงานส่วนงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
Name :  นางกาญจนา ศรีชัยตัน
Position :  หัวหน้างาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา,หัวหน้างานหอสมุด
Faculty :  ส่วนงานส่วนงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
:  kanjana_sri@nation.ac.th
:  190
ลำปาง

Name :  นางลักขณา มะโนพันธ์
Position :  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
Faculty :  ส่วนงานส่วนงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
:  lakkana_man@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/lakkana.manopan
:  tong 106106
:  190
ลำปาง

   ส่วนงานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
Name :  นายสราวุธ เบี้ยจรัส
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
:  saravut_bia@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/srawut.biajaras
:  vutdesign
:  163
ลำปาง

Name :  นายเปรม อุ่นเรือน
Position :  หัวหน้างาน,โปรแกรมเมอร์
Faculty :  ส่วนงานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
:  praem_aun@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/praemlp
:  pahpraem
:  LP. : 152 , IP PHONE : 7551
ลำปาง

Name :  นายเอกพันธ์ วุฒิชัย
Position :  เจ้าหน้าที่งานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
Faculty :  ส่วนงานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
:  aekkapan_wut@nation.ac.th
:  147
ลำปาง

   .
   ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ สารบรรณและเลขานุการ
Name :  นางพิมลพรรณ ฟูเต็มวงค์
Position :  เจ้าหน้าที่งานธูรการและสารบรรณ
Faculty :  ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ สารบรรณและเลขานุการ
:  pimonpun_fut@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pimonpun.futemwong
:  187
ลำปาง

Name :  นางมณธิชา แสนชมภู
Position :  หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ
Faculty :  ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ สารบรรณและเลขานุการ
:  monticha_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/monticha.sandchompoo
:  pookpick3
:  122
ลำปาง

Name :  นายวสันต์ จันทรมา
Position :  เจ้าหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ
Faculty :  ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ สารบรรณและเลขานุการ
:  wasan_jan@nation.ac.th
:  312
ลำปาง

Name :  น.ส.อนุสรา สัญญารักษกุล
Position :  เลขานุการอธิการบดี
Faculty :  ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ สารบรรณและเลขานุการ
:  anusara_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/anusara245
:  102
ลำปาง

   ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ
Name :  น.ส.บุหลัน เครือเป็งกุล
Position :  เจ้าหน้าที่บัญชี
Faculty :  ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ
:  bunlan_kru@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/maew.naka.3
:  169
ลำปาง

Name :  นางปริศนา เขียวอุไร
Position :  หัวหน้าส่วนงานบัญชี การเงิน และจัดซื้อ
Faculty :  ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ
:  prissana_khe@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000279211662
:  167
ลำปาง

Name :  นางผกามาศ  แก้วรัตน์
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ
:  phakamart_kae@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ning.kae
:  169
ลำปาง

   ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และงานวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Name :  น.ส.วิรินท์ลดา ดวงปินตา
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และงานวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์
:  virinlada_dua@nation.ac.th
:  199
ลำปาง

   ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
Name :  นางกาศรี เอื้อทาน
Position :  พนักงานทำความสะอาด
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายคนึง บุญธรรม
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายจรัล เชียงวงค์
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  jarun_chi@nation.ac.th
:  175/170/163
ลำปาง

Name :  นายถาวร ล้านกันทา
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายน้อย กองแปง
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  noy_kon@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054265170
ลำปาง

Name :  นายบุญยศ สุคำมา
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายปกรณ์  สิงห์สอน
Position :  พนักงานรักษาความปลอดภัย
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายประทานพร ยอดใจยา
Position :  พนักงานรักษาความปลอดภัย
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  prathanporn_yod@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  นายประเสริฐ มีชื่อ
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นางประไพ สมบุญมา
Position :  พนักงานทำความสะอาด
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  prapai_som@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยแก้ว
Position :  พนักงานขับรถ
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  pongask_soy@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pongsak.soykaew?fref=ts
:  111
ลำปาง

Name :  นายพชรพล  กันทะวงค์
Position :  พนักงานขับรถ
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  patcharaphon_kan@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  นางพวงทอง เพ็ญสุวภาพ
Position :  พนักงานทำความสะอาด
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นางมาลัย แก้วสัยสังข์
Position :  พนักงานทำความสะอาด
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายสนิท ใจหลง
Position :  พนักงานงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายสมชาย เตชะกัน
Position :  พนักงานรักษาความปลอดภัย
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายสาโรจน์ ลาวเครือ
Position :   พนักงานซ่อมบำรุง
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  saroad_lao@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007545644460
ลำปาง

Name :  นายสุบิน โทมัด
Position :  พนักงานรักษาความปลอดภัย
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายสุเรศ เตชะลือ
Position :  พนักงานขับรถ
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  suras_tac@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  นายมงคล พันธ์ชมภู
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายอนุกูล อาษากุล
Position :  พนักงานช่างซ่อมบำรุง
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  anukun_asa@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001194056031
:  133
ลำปาง

Name :  นายอภิชา ธรรมใจกูล
Position :  พนักงานช่างซ่อมบำรุง
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  aphicha_tha@nation.ac.th
:  133
ลำปาง

Name :  นางอรอนงค์ วงศ์มี
Position :  พนักงานทำความสะอาด
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นายอาคม มะโนพันธ์
Position :  หัวหน้าส่วนงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  arkom_man@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001171108820
:  133
ลำปาง

Name :  นายอิ่น เขียวอินต๊ะ
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  in_khe@nation.ac.th
ลำปาง

Name :  นายเลิศ อุปะทะ
Position :  พนักงานภูมิทัศน์
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

Name :  นางแน่งน้อย สีคำดี
Position :  พนักงานทำความสะอาด
Faculty :  ส่วนงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุง และรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานรักษาความสะอาด
:  
ลำปาง

   ส่วนงานกิจการนักศึกษา
Name :  นางรัชณี พิศบุญ
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานกิจการนักศึกษา
:  ratchanee_pit@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ratchanee.pisboon
:  108
ลำปาง

Name :  นายสาธิจิตต์ นกจันทร์
Position :   เจ้าหน้าที่
Faculty :  ส่วนงานกิจการนักศึกษา
:  sathijit_nok@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/sathijit?fref=nf
:  116
ลำปาง

   ศูนย์การศึกษาบางนา
Name :  น.ส.ณัชพร  พึ่งพัฒนะ
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ศูนย์การศึกษาบางนา
:  nachaporn_phu@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nupoo.kanjana
:  3950
บางนา

Name :  น.ส.ปิลันธนา   ศรีเพริศ
Position :  เจ้าหน้าที่
Faculty :  ศูนย์การศึกษาบางนา
:  pilandhana_sri@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pilandhana
บางนา
แหล่งข้อมูลจาก https://www.yammer.com/nation.ac.th/uploaded_files/5318562
FB Group บุคลากร http://www.facebook.com/groups/157439777629046/
FB Group นักศึกษา http://www.facebook.com/groups/nationu/
FB page :: Twitter :: Youtube