หน้าหลัก   |   ระบบอินทราเน็ต (Intranet)   |   ข้อมูลหลักสูตร (Course)   |   Teaching evaluation   |   Student Grade Report   |   E-Learning   |   Blog : Knowledge management
Social Media ของบุคลากร
อธิการบดี
1
Name :  ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
Faculty :  มหาวิทยาลัยเนชั่น
E-mail :  kritsada_tun@nation.ac.th
Facebook :  -
 
คณบดี
2
Name :  อ.ดร.สุจิรา หาผล
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  sujira_hap@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/sujira.hapol
:  150
ลำปาง

3
Name :  อ.ธณกฤษ  หมื่นก้อนแก้ว
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  chutchai_mua@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/chutchai12
:  148
ลำปาง

4
Name :  อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
Faculty :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  sasiveemon_ran@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/sasivimon.rangsingh
:  140
ลำปาง

5
Name :  รศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  sudarat_sit@nation.ac.th
ลำปาง

6
Name :  อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  adisak_cha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/adisak.champathong
:  054 265 170 ต่อ 143
ลำปาง

 
รองคณบดี
4
Name :  อ.ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  chinapund_roj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/chin.rojana
:  126
ลำปาง

5
Name :  อ.ชีวิน   สุนสะธรรม
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  cheevin_soo@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/cheevin.soonsatham
:  3869
บางนา

6
Name :  อ.ดรรชกร ศรีไพศาล
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  datchkorn@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/datchkorn.sriphaisal
:  3863
บางนา

 
อาจารย์ ลำปาง
1
Name :  อ.Surja Mintani
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  surja_min@nation.ac.th
:  surjamintani
ลำปาง

2
Name :  อ.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  kamolthip_thi@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

3
Name :  อ.กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  kawin_sup@nation.ac.th
ลำปาง

4
Name :  อ.ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  kanchana_pas@nation.ac.th
ลำปาง

5
Name :  อ.คนึงนิจ  ติกะมาตย์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  Kanuangnich_tik@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pum.nation
:  054-265170-6 ต่อ 152
ลำปาง

6
Name :  อ.จักรกฤษณ์  ตันติพงศ์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  chakkrit_tan@nation.ac.th
ลำปาง

7
Name :  อ.ดร.จุมพล ไชยวงศ์
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  jumpol_cha@nation.ac.th
:  054265170
ลำปาง

8
Name :  อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  chanyanuch_sae@nation.ac.th
:  161
ลำปาง

9
Name :  อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  thatsaporn_sri@nation.ac.th
ลำปาง

10
Name :  อ.ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  
ลำปาง

11
Name :  อ.ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  tawanchay_mit@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/tawanchay.mit
:  054-265170-6
ลำปาง

12
Name :  อ.ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  pisity5@hotmail.com
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007068726832
ลำปาง

13
Name :  อ.ดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
Faculty :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  duangdune_pim@nation.ac.th
ลำปาง

14
Name :  อ.ดิลกา  ไตรไพบูลย์
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  dinlaga_tri@nation.ac.th
:  148
ลำปาง

15
Name :  อ.ธวัชชัย  แสนชมภู
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  tawatchai_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/tawatchai.sanchomphoo
:  115
ลำปาง

16
Name :  อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  nongluk_suw@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nongluk.suw
:  126-129
ลำปาง

17
Name :  อ.นภาพร วรรณศรี
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  napaporn_wan@nation.ac.th
ลำปาง

18
Name :  อ.นิภรดา ยาวิราช
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  nipharada_yaw@nation.ac.th
ลำปาง

19
Name :  อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  nirumol_hir@nation.ac.th
:  054265170
ลำปาง

20
Name :  อ.ปฏิญญา ธรรมเมือง
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  patinya_tha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/patinya.thammueang
:  137
ลำปาง

21
Name :  ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  prapas_pot@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054265170
ลำปาง

22
Name :  อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  piyathorn_ren@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

23
Name :  ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท์
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  siriporn_ser@nation.ac.th
:  054-265170-3 ต่อ 179
ลำปาง

24
Name :  ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Faculty :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  burin_ruj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ajburin
:  thaiall
:  210
ลำปาง

25
Name :  รศ.พนิดา สินสุวรรณ
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  mrs.panida_sin@nation.ac.th
:  054-265170-6
ลำปาง

26
Name :  อ.พรรณนิภา บุญกล้า
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  pannipa_boo@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

27
Name :  อ.พัชรีภรณ์  หรพร้อม
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  patchareeporn_hor@nation.ac.th
:  129
ลำปาง

28
Name :  อ.พัฒนา นาคทอง
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  patana_nak@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

29
Name :  อ.พิมพ์พธู พินทุเสนีย์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  pimpathoo_pin@nation.ac.th
:  054-265170 ต่อ 141
ลำปาง

30
Name :  อ.ภควัตร ใจสิน
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  phakhawat_jai@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ke.elmatador?fref=ts
:  199
ลำปาง

31
Name :  อ.มาลี เอื้ออำนวย
Faculty :  
:  malee_urh@nation.ac.th
:  054-265170
ลำปาง

32
Name :  อ.ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
Faculty :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  laddawan_rua@nation.ac.th
ลำปาง

33
Name :  อ.ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ
Faculty :  
:  laddawan_pra@nation.ac.th
:  054265170
ลำปาง

34
Name :  อ.วิเชพ ใจบุญ
Faculty :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  wichep_jai@nation.ac.th
:  140
ลำปาง

35
Name :  อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  weerapun_kae@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/weerapun.kaewrut
:  113
ลำปาง

36
Name :  อ.ศรีเพชร   สร้อยชื่อ
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  sripetch_sro@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ssroychue
:  151
ลำปาง

37
Name :  อ.ดร.ศศิชา  วงศ์ไชย
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  sasicha_won@nation.ac.th
ลำปาง

38
Name :  อ.ศิรินธร อุทิศชลานนท์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  sirinthorn_uti@nation.ac.th
:  113
ลำปาง

39
Name :  ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  suphaphon_udo@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054-265170
ลำปาง

40
Name :  อ.อภิรัช ิอินทรางกูร ณ อยุธยา
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  apirach_ind@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

41
Name :  อ.อัศนีย์  ณ น่าน
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  aussanee_na@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/aussanee.nana?ref=ts
:  113
ลำปาง

42
Name :  อ.อาภาพร ยกโต
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  apaporn_yok@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/apaporn.yokto
:  151
ลำปาง

43
Name :  อ.เกศริน อินเพลา
Faculty :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  ketsarin_inp@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nui.ketsarin.5
:  140
ลำปาง

44
Name :  อ.เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  thalerngsak_sut@nation.ac.th
:  bermsutket@yahoo.com
:  127
ลำปาง

45
Name :  อ.เบญจวรรณ นันทชัย
Faculty :  คณะพยาบาลศาสตร์
:  benjawan_nun@nation.ac.th
:  054265170-6
ลำปาง

46
Name :  อ.เมธัส ชูเวช
Faculty :  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:  methus_chu@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/methus.chuwech
:  methus
ลำปาง

47
Name :  อ.ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  saowapong_yam@nation.ac.th
ลำปาง

 
อาจารย์ บางนา
1
Name :  อ.Sanbuenaventura Sean Henry
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  sanbuenaventura_sea@nation.ac.th
บางนา

2
Name :  อ.จิรศักดิ์  ประทุมรัตน์
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  chirasak@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/youngnoom19
:  youngnoom19
:  3752
บางนา

3
Name :  อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  danai_pat@nation.ac.th
:  3821
บางนา

4
Name :  อ.ธีร์ คันโททอง
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  thee@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/TheeNationU
:  theenation
:  3757
บางนา

5
Name :  ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  bodin_dec@nation.ac.th
:  bodin_dec
:  -
บางนา

6
Name :  อ.พสุ ชัยเวฬุ
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  pasu_jay@nation.ac.th
:  -
:  -
:  023383777
บางนา

7
Name :  อ.ภฏะ รองรัตน์
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  pata@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/patarongrat
:  patarongrat
:  3866
บางนา

8
Name :  อ.ดร.ภาวนา เตชะวิมล
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  pawana_tec@nation.ac.th
:  -
บางนา

9
Name :  อ.รัตนาวดี  ลำพาย
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  rattanawadee@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/rattanawadee.lampai
:  3951
บางนา

10
Name :  อ.รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  roongrut@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/roongrut.thanabodeethada
:  roongrutt
:  3870
บางนา

11
Name :  อ.สวรัย  นัยนานนท์
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  savarai@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/savarai
:  3753
บางนา

12
Name :  อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  sitthichok_kho@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ju.kudle.ang
:  3690
บางนา

13
Name :  อ.สุรสิทธิ์ ธนสมบูรณ์กิจ
Faculty :  คณะบริหารธุรกิจ
:  surasit_tha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/surasit.thanasomboonkit
:  3753
บางนา

 
เจ้าหน้าที่ ลำปาง
4
Name :  นางกาญจนา ศรีชัยตัน
Faculty :  สำนักงานมหาวิทยาลัย
:  kanjana_sri@nation.ac.th
:  190
ลำปาง

5
Name :  นางกาศรี เอื้อทาน
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

6
Name :  นางสาวขวัญชนก ดวงไชย
Faculty :  สำนักบริหาร
:  kounchanok_ruj@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864060918
:  122
ลำปาง

7
Name :  นายจรัล เชียงวงค์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  jarun_chi@nation.ac.th
:  175/170/163
ลำปาง

8
Name :  นางณัฐกานต์ ไชยยาสมบัติ
Faculty :  สำนักงานเลขานุการกลาง
:  nattagan_cha@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/social.yonok
:  139
ลำปาง

9
Name :  นางดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  duangdeun_noi@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/P.DUANGDEUN
:  130/131
ลำปาง

10
Name :  นางนัชฎาพร พุ่มพฤกษ์
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  natchadaporn_phu@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001422785441
:  130/131
ลำปาง

11
Name :  น.ส.บุหลัน เครือเป็งกุล
Faculty :  สำนักบริหาร
:  bunlan_kru@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/maew.naka.3
:  169
ลำปาง

12
Name :  นางปริศนา เขียวอุไร
Faculty :  สำนักบริหาร
:  prissana_khe@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000279211662
:  167
ลำปาง

13
Name :  นางผกามาศ  แก้วรัตน์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  phakamart_kae@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ning.kae
:  169
ลำปาง

14
Name :  นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยแก้ว
Faculty :  สำนักบริหาร
:  pongask_soy@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pongsak.soykaew?fref=ts
:  111
ลำปาง

15
Name :  นายพชรพล  กันทะวงค์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  patcharaphon_kan@nation.ac.th
ลำปาง

16
Name :  นางพิมลพรรณ ฟูเต็มวงค์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  pimonpun_fut@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pimonpun.futemwong
:  187
ลำปาง

17
Name :  นางมณธิชา แสนชมภู
Faculty :  สำนักบริหาร
:  monticha_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/monticha.sandchompoo
:  pookpick3
:  122
ลำปาง

18
Name :  นางรัชณี พิศบุญ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  ratchanee_pit@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/ratchanee.pisboon
:  108
ลำปาง

19
Name :  นางลักขณา มะโนพันธ์
Faculty :  สำนักงานมหาวิทยาลัย
:  lakkana_man@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/lakkana.manopan
:  tong 106106
:  190
ลำปาง

20
Name :  นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  laddawan_rua@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/laddawan.ruantasaneeya?fref=ts
:  130/131
ลำปาง

21
Name :  น.ส.วราลักษณ์ ศรีกันทา
Faculty :  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
:  waraluk_sri@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/waralukyonok?fref=ts
:  054-265170 -6 ต่อ 161
ลำปาง

22
Name :  นายวสันต์ จันทรมา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  wasan_jan@nation.ac.th
:  312
ลำปาง

23
Name :  น.ส.วิรินท์ลดา ดวงปินตา
Faculty :  สำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด
:  virinlada_dua@nation.ac.th
:  199
ลำปาง

24
Name :  นางศรีสุดา เทพแปง
Faculty :  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
:  srisuda_the@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/srisuda.kai?fref=ts
:  161
ลำปาง

25
Name :  น.ส.ศิริพร ยาสมุทร
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  siriporn_yas@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/siriporn.yas?fref=ts
:  -
:  123
ลำปาง

26
Name :  นายสราวุธ เบี้ยจรัส
Faculty :  คณะนิเทศศาสตร์
:  saravut_bia@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/srawut.biajaras
:  vutdesign
:  163
ลำปาง

27
Name :  นายสาธิจิตต์ นกจันทร์
Faculty :  สำนักกิจการนักศึกษา
:  sathijit_nok@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/sathijit?fref=nf
:  116
ลำปาง

28
Name :  นายสาโรจน์ ลาวเครือ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  saroad_lao@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007545644460
ลำปาง

29
Name :  น.ส.สุพัตรา  จันทร์ทองเครือ
Faculty :  สำนักงานเลขานุการกลาง
:  Supattra_jan@nation.ac.th
:  0 5426 5170 - 137
ลำปาง

30
Name :  นายสุเรศ เตชะลือ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  suras_tac@nation.ac.th
ลำปาง

31
Name :  นายอนุกูล อาษากุล
Faculty :  สำนักบริหาร
:  anukun_asa@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001194056031
:  133
ลำปาง

32
Name :  น.ส.อนุสรา สัญญารักษกุล
Faculty :  สำนักงานมหาวิทยาลัย
:  anusara_san@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/anusara245
:  102
ลำปาง

33
Name :  นายอภิชา ธรรมใจกูล
Faculty :  สำนักบริหาร
:  aphicha_tha@nation.ac.th
:  133
ลำปาง

34
Name :  นางอรทัย อินติ๊บ
Faculty :  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
:  orthai_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/oratai.intip?fref=ts
:  161
ลำปาง

35
Name :  นายอาคม มะโนพันธ์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  arkom_man@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001171108820
:  133
ลำปาง

36
Name :  นายเปรม อุ่นเรือน
Faculty :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:  praem_aun@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/praemlp
:  pahpraem
:  LP. : 152 , IP PHONE : 7551
ลำปาง

37
Name :  น.ส.เปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร
Faculty :  สำนักงานเลขานุการกลาง
:  prempatsorn_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/kung.premjit?fref=ts
:  210
ลำปาง

38
Name :  น.ส.เรณู อินทะวงศ์
Faculty :  สำนักวิชาการ
:  renu_int@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/rintawong?fref=ts
:  184
ลำปาง

39
Name :  นายเรวัต วงค์ตัน
Faculty :  สำนักหอสมุด
:  revat_won@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/revat.wongtun?fref=ts
:  175/170/163
ลำปาง

40
Name :  นายเอกพันธ์ วุฒิชัย
Faculty :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:  aekkapan_wut@nation.ac.th
:  147
ลำปาง

 
เจ้าหน้าที่ บางนา
4
Name :  น.ส.ณัชพร  พึ่งพัฒนะ
Faculty :  ศูนย์เนชั่น บางนา
:  nachaporn_phu@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/nupoo.kanjana
:  3950
บางนา

5
Name :  น.ส.ปิลันธนา   ศรีเพริศ
Faculty :  ศูนย์เนชั่น บางนา
:  pilandhana_sri@nation.ac.th
:  https://www.facebook.com/pilandhana
บางนา

 
ภูมิทัศ,แม่บ้าน
4
Name :  นายคนึง บุญธรรม
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

5
Name :  นายถาวร ล้านกันทา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

6
Name :  นายน้อย กองแปง
Faculty :  สำนักบริหาร
:  noy_kon@nation.ac.th
:  -
:  -
:  054265170
ลำปาง

7
Name :  นายบุญยศ สุคำมา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

8
Name :  นายประเสริฐ มีชื่อ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

9
Name :  นางประไพ สมบุญมา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  prapai_som@nation.ac.th
ลำปาง

10
Name :  นางพวงทอง เพ็ญสุวภาพ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

11
Name :  นางมาลัย แก้วสัยสังข์
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

12
Name :  นายสนิท ใจหลง
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

13
Name :  นายมงคล พันธ์ชมภู
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

14
Name :  นางอรอนงค์ วงศ์มี
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

15
Name :  นายอิ่น เขียวอินต๊ะ
Faculty :  สำนักบริหาร
:  in_khe@nation.ac.th
ลำปาง

16
Name :  นายอุดร มาปลูก
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

17
Name :  นางเนตรนภา ฝั้นตาเกี้ยว
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

18
Name :  นายเลิศ อุปะทะ
Faculty :  
:  
ลำปาง

19
Name :  นางแน่งน้อย สีคำดี
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

 
รปภ.
4
Name :  นายปกรณ์  สิงห์สอน
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

5
Name :  นายประทานพร ยอดใจยา
Faculty :  สำนักบริหาร
:  prathanporn_yod@nation.ac.th
ลำปาง

6
Name :  นายสมชาย เตชะกัน
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง

7
Name :  นายสุบิน โทมัด
Faculty :  สำนักบริหาร
:  
ลำปาง
แหล่งข้อมูลจาก https://www.yammer.com/nation.ac.th/uploaded_files/5318562
FB Group บุคลากร http://www.facebook.com/groups/157439777629046/
FB Group นักศึกษา http://www.facebook.com/groups/nationu/
FB page :: Twitter :: Youtube