การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Speexx

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมกับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทค โดยมี อ.ดร.สุจิรา หาผล และอ.นภาพร วรรณศรีจากภาควิชาภาษาอังกฤษ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ นายเปรม อุ่นเรือน และนายเอกพันธ์ วุฒิชัยจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการสอบในครั้งนี้
จุดประสงค์ของการสอบ
  • เพื่อนักศึกษาได้ทราบถึงระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอง
  • เพื่อนำผลการสอบที่ได้ไปใส่ไว้ในใบทรานสคริปตอนสำเร็จการสำเร็จกรศึกษา