สายตรงผ่าน Facebook Messages
ผู้บริหาร คณบดีและรองคณบดี IT. สำนักกิจการนักศึกษา อื่นๆ


คุณสุทธิชัย หยุ่น
ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น


อาจารย์สุพจน์ เพียรศิริ
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น


อ.นนทิชา ศอศันสนีย
ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


อ.รัตนาวดี ลำพาย
ผอ. ศูนย์เนชั่นบางนา


นางสาวอนุสรา สัญญารักษกุล
เลขานุการอธิการบดี
สำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด


อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล
ผอ.สำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด


นายนิเวศน์ อินติ๊บ
งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร


อ.อาทิตา สถิตย์ดี
ศูนย์เนชั่น บางนา


อ.ธีร์ คันโททอง
ศูนย์เนชั่น บางนา
คณะบริหารธุรกิจ


อ.ชินพันธ์ โรจนพันธ์
รองคณบดี (ลำปาง)


อ.ดรรชกร ศรีไพศาล
รองคณบดี (บางนา)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์


ดร.สุจิรา หาผล
คณบดี์


อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
รองคณบดี

คณะนิทศศาสตร์


อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง
รองคณบดี (ลำปาง)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ


รศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
รักษาการคณบดี


ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายเปรม อุ่นเรือน
งานเทคโนโลยรสาระสนเทศ (ลำปาง)


นายเอกพันธ์ วุฒิชัย
งานเทคโนโลยรสาระสนเทศ (ลำปาง)
 


อ.ธวัชชัย แสนชมภู
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


อ.ภฏะ รองรัตน
อาจารย์ และหัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บางนา)


นายสาธิจิตต์ นกจันทร์
งานเงินกู้(กยศ.), สวัสดิการและหอพัก นักศึกษา
 
สำนักงานทะเบียนและประมวลผล


นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล
งานการเงิน


นางขวัญชนก รุจจนพันธุ์
งานการเงิน

สำนักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน


นางสาวเรณู อินทะวงศ์
หัวหน้าสำนักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน (ลำปาง)อ.จิรศักดิ์ ประทุมรัตน์
งานเกี่ยวกับวิชาการ (บางนา)

สำนักงานเลขานุการกลาง


นางสาวเปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกลาง