วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น
ปีการศึกษา 2556
+ Webpage : issuu.com
+ Webpage : Flip page
+ Download : PDF File (17 MB)
+ Download : DOCX File (200 MB)
+ Printed Version ที่สำนักกิจการนักศึกษา

เริ่มนับ 10 มิถุนายน 2557
Journal @2555 :: 2556 :: 2557 :: สำนักกิจการนักศึกษา ::