ระบบสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น


ประกาศ


ข้อมูลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
คณะ
สาขา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สถานที่เรียน
แนบไฟล์ Requirements
แนบไฟล์ ประวัติส่วนตัว
แนบไฟล์ จดหมายสมัครงาน
 
หมายเหตุ :
          1.   ช่อง "แนบไฟล์ Requirements" สำหรับ แบบฟอร์มความต้องการในการจัดหางานและฝึกอบรมเพิ่มเติมประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
          2.   ช่อง "แนบไฟล์ ประวัติส่วนตัว" สำหรับ แบบฟอร์มประวัติและผลงาน (Resume)
          3.   ช่อง "แนบไฟล์ จดหมายสมัครงาน" สำหรับ จดหมายสมัครงาน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)