ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
ค้นหา ค้นได้ทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่ง และคำสำคัญ
สรุปจำนวนเอกสาร ตามประเภท
1. การค้นคว้าอิสระ มี 200 รายการ

2. วิทยานิพนธ์ มี 12 รายการ

3. โครงงาน มี 1 รายการ

4. งานวิจัย มี 6 รายการ

5. บทความวิชาการ มี 6 รายการ

6. รายการที่ได้รับ หมายเลข DOI มี 30 รายการ
สรุปจำนวนเอกสาร ตามหลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 155 รายการ

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น) มี 28 รายการ

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มี 30 รายการ

4. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 1 รายการ

5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มี 2 รายการ

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) มี 2 รายการ

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มี 1 รายการ

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มี 5 รายการ

9. หมวดศึกษาทั่วไป มี 4 รายการ
สรุปจำนวนเอกสาร ตามระดับ
1. ผลงานนักศึกษา : ระดับปริญญาตรี มี 2 รายการ

2. ผลงานนักศึกษา : ระดับปริญญาโท มี 213 รายการ

3. ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ มี 13 รายการ

เลือกหน้า :1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 :
จำนวนเอกสารทั้งหมด 229 ฉบับ
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) :: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ::
TCI รายชื่อวารสารตามผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ รอบที่ 3 :: ชื่อวารสาร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: ชื่อวารสาร-มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ฐานข้อมูล ThaiLIS : เครือข่ายห้องสมุด :: DOI : ตัวระบุวัตถุดิจิทัล โดย วช. :: Resolve DOI Name ::
กิจกรรมวิชาการ การประชุมวิชาการ NTC2014(1) และ NTC2014(2) :: การพัฒนางานวิจัย ภาคเหนือตอนบน :: การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ :: หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น :: การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน :: การเขียนบทความวิชาการขั้นต้น
ระบบและกลไก คู่มืองานวิจัย :: คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ :: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย (บุคลากรส่งข้อเสนอโครงการ คลิ๊กที่นี่)
Research RMIS57 |  RMIS58 |  S.Research |  F.Research (  ThaiLIS |  DOI |  Explore ) 
ค้นหาตามรหัสงานวิจัย


ผู้ดูแลข้อมูล     
ลำปาง
- คุณกาญจนา ศรีชัยตัน สำนักหอสมุด
- คุณพัชร์วรินท์ สันสุวรรณ สำนักเลขานุการกลาง
- คุณศรีสุดา เทพแปง สำนักบัณฑิตศึกษา
- คุณวราลักษณ์ ศรีกันทา สำนักบัณฑิตศึกษา
- คุณอรทัย อินติ๊บ สำนักบัณฑิตศึกษา
บางนา
- คุณปิลันธนา ศรีเพริศ สำนักบัณฑิตศึกษา
หน้าแรก :: วช.(doi.) :: ปรับปรุงระบบ 23 มิถุนายน 2558. .