» หน้าแรก »  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์


คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล และผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ มีคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความรอบรู้ สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยมีคุณธรรม และจริยธรรม
2. เสริมสร้างเครือข่าย บุคลากร องค์ความรู้ระดับสากลควบคู่กับการผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเป็นศูนย์กลางการค้นคว้า รวบรวม เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
3. ส่งเสริมสนับสนุน การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการผู้ประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ อย่างมีคุณธรรม
2. เพื่อเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน การค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน สังคม และชุมชน
3. เพื่อเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Copyright © 2011 Nation University. All right reserved.