มหาวิทยาลัยเนชั่น
Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe 
asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

Home | Nation U Web | Intranet | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course | Grade for Teacher | Sign Out
1.ระบบบริการพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิต


 1.1 ระบบสืบค้นห้องสมุด ออนไลน์ (Library System) สำหรับสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://www.nation.ac.th/library


 1.2 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th


 1.3 ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th


 1.4 ระบบรายงานผลการเรียนของนิสิต (Student Grade Report System)สำหรับนิสิตเข้าตรวจสอบผลการเรียน
http://xregis.nation.ac.th


 1.5 ThaiLIS : เครือข่ายห้องสมุด เป็น โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php


 1.6 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Xstudi System for Students) ระบบการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://xstudi.nation.ac.th
2.Social Media of Nation University


  2.1 Facebook Page : NationUNews เป็น Fan Page ของมหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร
http://www.facebook.com/NationUNews


 2.2 Facebook Group : Nation University เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง และใช้สื่อสารระหว่างบุคลากร และนิสิตเป็นกลุ่มหลัก
http://www.facebook.com/groups/nationu


  2.3 Yammer : กลุ่มบุคลากร เป็นช่องทางสื่อสารเป็นทางการสำหรับองค์กร บริการรับแฟ้ม เพจ ติดตาม จัดอันดับ
https://www.yammer.com/nation.ac.th


 2.4 Youtube : Nationuniversity เป็นแหล่งรวมคลิบวิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย กิจกรรม ข่าวสาร ผลงานนิสิต
http://www.youtube.com/user/NationUniversity


 2.5 Ustream : nation-university เป็นแหล่งเผยแพร่รายการบรรยายของวิทยากรมืออาชีพ หรืองานสัมมนาทางวิชาการที่ถ่ายทอดสด
http://www.ustream.tv/channel/nation-university


 2.6 Twitter :nationu_news เป็น microblogging ให้บุคลากร และนิสิตได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทุกที่ทุกเวลา
https://twitter.com/nationu_news
3.ระบบสารสนเทศสถาบัน(ใช้ภายใน)


 3.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
https://www.nation.ac.th


 3.2 ระบบอินทราเน็ต (Intranet System) ให้บริการบุคลากรในการจัดการระบบสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ภาระงาน ประกันคุณภาพ
http://it.nation.ac.th/intranet
 3.3 รายการ Social Media ของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนิสิต และบุคลากร ตามอัตลักษณ์ communication skill
http://it.nation.ac.th/socialmedia

 3.4 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงาน
http://it.nation.ac.th/person


 3.5 ระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ เพื่อบริการจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่เอกสาร สำหรับบุคลากร
http://doc.nation.ac.th/edocument


 3.6 ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อรวบรวม และเผยแพร่รายงานการวิจัย
http://it.nation.ac.th/research


 3.7 รวมคู่มือ รวมคู่มือสำหรับนิสิตและบุคลากร
http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks


 3.8 ระบบบริหารจัดการข้อมุลบุคลากรและนิสิต (World Education Management System)บริหารจัดการข้อมุลบุคลากรและนิสิต
http://xregis.nation.ac.th
4.ระบบสารสนเทศตามพันธกิจ


 4.1 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th


 4.2 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Cyber U System for Students) ระบบการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://xstudi.nation.ac.th


  4.3 สารสนเทศ ยอดสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อ ใช้วางแผน ปรับแผน และประเมินจำนวนนิสิตที่จะเข้าในแต่ละหลักสูตร
http://www.nation.ac.th/administrator


 4.4 ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th
5.ระบบสารสนเทศภายนอก
 5.1 ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online(CHE QA ONLINE SYSTEM) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
http://www.cheqa.mua.go.thr


 5.2 สารสนเทศอุดมศึกษาให้บริการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลและสถิติอุดมศึกษาเบื้องต้น
เพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการข้อมูล
แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของประเทศ
http://www.info.mua.go.th


  5.3 ระบบคลังข้อมุลอุดศึกษา คลังข้อมูลอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
http://www.data3.mua.go.th


  5.4 ระบบข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล (วช.) ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
https://www.doi.nrct.go.th/doidc


  5.5 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
http://www.tnrr.in.th


  5.6 เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย (IRDC) เชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
http://irdc.nrct.go.th
ระบบ ข้อมูลบุคลากร (Intranet)
เข้ากรอกข้อตกลง,รายงานภาระงาน,
ประเมิน 360 องศา
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 Faculty ID : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)เพลงสถาบัน
1. เพลงเหนือฟ้า (เต็ม)
2. เพลงเหนือฟ้า (ดนตรี Piano)
3. เพลงเหนือฟ้า (Pure Piano)
4. เพลงเหนือฟ้า (MIDI)

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5170 - 6     แฟกซ์.0-5426-5184

dgslot77

slot deposit pulsa

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis