มหาวิทยาลัยเนชั่น

Home | Nation U Web | Intranet | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course | Grade for Teacher | Sign Out
1.ระบบบริการพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิต


 1.1 ระบบสืบค้นห้องสมุด ออนไลน์ (Library System) สำหรับสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://www.nation.ac.th/library


 1.2 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th


 1.3 ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th


 1.4 ระบบรายงานผลการเรียนของนิสิต (Student Grade Report System)สำหรับนิสิตเข้าตรวจสอบผลการเรียน
http://xregis.nation.ac.th


 1.5 ThaiLIS : เครือข่ายห้องสมุด เป็น โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php


 1.6 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Xstudi System for Students) ระบบการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://xstudi.nation.ac.th
2.Social Media of Nation University


  2.1 Facebook Page : NationUNews เป็น Fan Page ของมหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร
http://www.facebook.com/NationUNews


 2.2 Facebook Group : Nation University เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง และใช้สื่อสารระหว่างบุคลากร และนิสิตเป็นกลุ่มหลัก
http://www.facebook.com/groups/nationu


  2.3 Yammer : กลุ่มบุคลากร เป็นช่องทางสื่อสารเป็นทางการสำหรับองค์กร บริการรับแฟ้ม เพจ ติดตาม จัดอันดับ
https://www.yammer.com/nation.ac.th


 2.4 Youtube : Nationuniversity เป็นแหล่งรวมคลิบวิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย กิจกรรม ข่าวสาร ผลงานนิสิต
http://www.youtube.com/user/NationUniversity


 2.5 Ustream : nation-university เป็นแหล่งเผยแพร่รายการบรรยายของวิทยากรมืออาชีพ หรืองานสัมมนาทางวิชาการที่ถ่ายทอดสด
http://www.ustream.tv/channel/nation-university


 2.6 Twitter :nationu_news เป็น microblogging ให้บุคลากร และนิสิตได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทุกที่ทุกเวลา
https://twitter.com/nationu_news
3.ระบบสารสนเทศสถาบัน(ใช้ภายใน)


 3.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
https://www.nation.ac.th


 3.2 ระบบอินทราเน็ต (Intranet System) ให้บริการบุคลากรในการจัดการระบบสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ภาระงาน ประกันคุณภาพ
http://it.nation.ac.th/intranet
 3.3 รายการ Social Media ของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนิสิต และบุคลากร ตามอัตลักษณ์ communication skill
http://it.nation.ac.th/socialmedia

 3.4 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงาน
http://it.nation.ac.th/person


 3.5 ระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ เพื่อบริการจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่เอกสาร สำหรับบุคลากร
http://doc.nation.ac.th/edocument


 3.6 ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อรวบรวม และเผยแพร่รายงานการวิจัย
http://it.nation.ac.th/research


 3.7 รวมคู่มือ รวมคู่มือสำหรับนิสิตและบุคลากร
http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks


 3.8 ระบบบริหารจัดการข้อมุลบุคลากรและนิสิต (World Education Management System)บริหารจัดการข้อมุลบุคลากรและนิสิต
http://xregis.nation.ac.th
4.ระบบสารสนเทศตามพันธกิจ


 4.1 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th


 4.2 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Cyber U System for Students) ระบบการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://xstudi.nation.ac.th


  4.3 สารสนเทศ ยอดสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อ ใช้วางแผน ปรับแผน และประเมินจำนวนนิสิตที่จะเข้าในแต่ละหลักสูตร
http://www.nation.ac.th/administrator


 4.4 ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th
5.ระบบสารสนเทศภายนอก
 5.1 ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online(CHE QA ONLINE SYSTEM) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
http://www.cheqa.mua.go.thr


 5.2 สารสนเทศอุดมศึกษาให้บริการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลและสถิติอุดมศึกษาเบื้องต้น
เพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการข้อมูล
แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของประเทศ
http://www.info.mua.go.th


  5.3 ระบบคลังข้อมุลอุดศึกษา คลังข้อมูลอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
http://www.data3.mua.go.th


  5.4 ระบบข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล (วช.) ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
https://www.doi.nrct.go.th/doidc


  5.5 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
http://www.tnrr.in.th


  5.6 เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย (IRDC) เชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
http://irdc.nrct.go.th
ระบบ ข้อมูลบุคลากร (Intranet)
เข้ากรอกข้อตกลง,รายงานภาระงาน,
ประเมิน 360 องศา
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 Faculty ID : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)เพลงสถาบัน
1. เพลงเหนือฟ้า (เต็ม)
2. เพลงเหนือฟ้า (ดนตรี Piano)
3. เพลงเหนือฟ้า (Pure Piano)
4. เพลงเหนือฟ้า (MIDI)

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5170 - 6 แฟกซ์.0-5426-5184

PDKS PDKS


slot online judi slot online slot situs judi slot online
 
hot sex video  mofos  anal sex video  porno noir  teen porno  xxxpornfull babeporn pornowatch