มหาวิทยาลัยเนชั่น

Home | Nation U Web | Intranet | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course | Grade for Teacher | Sign Out
   1. ระบบบริการพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิต
 1.1 ระบบสืบค้นห้องสมุด ออนไลน์ (Library System)
    สำหรับสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
 http://www.nation.ac.th/library
 1.2 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System)
    สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
 http://class.nation.ac.th
 1.3 ระบบบล็อก (Blog)
    เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
 http://blog.nation.ac.th
 1.4 ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Datebase System)
    สำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการของนิสิตและอาจาร์ย
 http://it.nation.ac.th/research
 1.5 ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Information System for Students)
    เผยแพร่ข่าวสาร เป็นช่องทางสำหรับนิสิตได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
 http://www.nation.ac.th/std
 1.6 ProQuest Dissertations & Theses Global
    เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทมีชื่อเสียง
 https://search.proquest.com/?_ga=2.177116517.1558908304.1561607998-2146744734.1561607998
 1.7 iG Library
    รวบรวมหนังสือและวารสารออนไลน์ นิสิตสามารถเข้าอ่านหนังสือค้นคว้าหาขอมูลแบบออนไลน์ได้
 https://portal.igpublish.com/iglibrary/
 1.8 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน(WEMs)
    สำหรับนิสิตลงทะเบียนเรียน ตรวจผ่านระบบสารสนเทศ WEMS
 http://wems.nation.ac.th
 1.9 วารสารออนไลน์(Journalntu)
    วารสารออนไลน์สำหรับนิสิตและบุคลากรเข้าค้นคว้าหาข้อมูล
 http://www.nation.ac.th/journalntu
   2. Social Media of Nation University
 2.1 Facebook Page : NationUNews
     เป็น Fan Page ของมหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร
 http://www.facebook.com/NationUNews
 2.2 Facebook Group : Nation University
    เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง และใช้สื่อสารระหว่างบุคลากร และนิสิตเป็นกลุ่มหลัก
 http://www.facebook.com/groups/nationu
 2.3 Youtube : Nationuniversity
    เป็นแหล่งรวมคลิบวิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย กิจกรรม ข่าวสาร ผลงานนิสิต
 http://www.youtube.com/user/NationUniversity
   3. ระบบสารสนเทศสถาบัน(ใช้ภายใน)
 3.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น
    เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
 http://www.nation.ac.th
 3.2 ระบบอินทราเน็ต (Intranet System)
    ให้บริการบุคลากรในการจัดการระบบสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ภาระงาน ประกันคุณภาพ
 http://it.nation.ac.th/
 3.3 ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Information System for Students)
    เผยแพร่ข่าวสาร เป็นช่องทางสำหรับนิสิตได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
 http://www.nation.ac.th/std
 3.4 รายการ Social Media ของบุคลากร
    เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักศึกษา และบุคลากร ตามอัตลักษณ์ communication skill
 http://it.nation.ac.th/socialmedia
 3.5 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน(WEMs)
    เพื่อเก็บข้อมูลผลการเรียน รับลงทะเบียน พิมพ์ Transcript และทำรายงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 http://wems.nation.ac.th
 3.6 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
    เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงาน
 http://it.nation.ac.th/person
 3.7 ระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์(E-Document)
    เพื่อบริการจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่เอกสาร สำหรับบุคลากร
 http://doc.nation.ac.th
 3.8 ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Research Database)
    สำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการของนิสิตและอาจาร์ย
 http://it.nation.ac.th/research
 3.9 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
    เพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
 http://www.nation.ac.th/administrator/
 3.10 สารสนเทศ ยอดสมัครเรียนออนไลน์
    เพื่อ ใช้วางแผน ปรับแผน และประเมินจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าในแต่ละหลักสูตร
 http://www.nation.ac.th/index.php/th/apply/applyonline
 3.11 Person Email
    รวบรวม Email บุคลากร
 http://it.nation.ac.th/contactps/
 3.12 ระบบการจัดการ งานรับ-ส่งเอกสาร( Receive Document System )
    จัดเก็บเอกสารงานรับ-ส่งเอกสาร
 http://it.nation.ac.th/docntu
   4. ระบบสารสนเทศตามพันธกิจ
 4.1 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System)
    สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
 http://class.nation.ac.th
 4.2 ระบบบล็อก (Blog)
    เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
 http://blog.nation.ac.th
 4.3 ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Datebase System)
    สำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการของนิสิตและอาจาร์ย
 http://it.nation.ac.th/research
   5. ระบบสารสนเทศภายนอก
 5.1 ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online(CHE QA ONLINE SYSTEM)
    เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 5.2 สารสนเทศอุดมศึกษา
    ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลและสถิติอุดมศึกษาเบื้องต้น เพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของประเทศ
 http://www.info.mua.go.th
 5.3 ระบบคลังข้อมุลอุดศึกษา
    คลังข้อมูลอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 http://www.data3.mua.go.th
 5.4 ระบบข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล (วช.)
    ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 http://www.doi.nrct.go.th/doidc
 5.5 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
    เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
 http://www.tnrr.in.th
 5.6 เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย (IRDC)
     เชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 http://irdc.nrct.go.th
 5.7 Thai Journals Online (ThaiJO)
     เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
 https://www.tci-thaijo.org/
 5.8 ThaiLIS : เครือข่ายห้องสมุด
    โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
 http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
 5.9 ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
    ฐานข้อมูลอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
 http://www.nap.mua.go.th


เพลง และคลิ๊ปวีดีโอ
1. เพลงเหนือฟ้า (เต็ม)
2. เพลงเหนือฟ้า (ดนตรี Piano)
3. เพลงเหนือฟ้า (Pure Piano)
4. เพลงเหนือฟ้า (MIDI)

สถานะเครื่องบริการ
www.nation.ac.th [1]
www.thainationu.com [1]
blog.nation.ac.th [2]
class.nation.ac.th [2]
grade.nation.ac.th [3]
register.nation.ac.th [3]
it.nation.ac.th [4]
doc.nation.ac.th [5]
ldap.nation.ac.th [6]
library.nation.ac.th [7]
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5170 - 6 แฟกซ์.0-5426-5184