มหาวิทยาลัยเนชั่น

Home | Nation U Web | Intranet | SAR. Database | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMM | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course
ระบบบริการพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา


 ระบบสืบค้นห้องสมุด ออนไลน์ (Library System) สำหรับสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://www.nation.ac.th/library


 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th


 ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th


 ระบบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา (Student Grade Report System)สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาเข้าตรวจสอบผลการเรียน
http://www.nation.ac.th/grade


 ระบบอีเมลนักศึกษา (Student E-Mail System) เป็นเครื่องมือในการรับ-ส่งเอกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษา
http://www.google.com/a/std.nation.ac.th


 Yammer : กลุ่มนักศึกษา เป็นช่องทางสื่อสารสำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย บริการรับแฟ้ม เพจ ติดตาม ประยุกต์เป็นอีเลินนิ่งได้
https://www.yammer.com/std.nation.ac.th


 ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Datebase System)
http://it.nation.ac.th/studentresearch


 ระบบฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่า โยนก&เนชั่น เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า
http://it.nation.ac.th/alumni


 ระบบฐานข้อมูลวารสาร (Journal Datebase System) รับ-ส่งบทความระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน
http://www.nation.ac.th/journal/


 เว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารการประชุมวิชาการสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักศึกษา
http://www.nation.ac.th/ntc2557


 ThaiLIS : เครือข่ายห้องสมุด เป็น โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
 ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Information System for Students) เผยแพร่ข่าวสาร เป็นช่องทางสำหรับนักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
http://www.nation.ac.th/std  
Social Media of Nation University


  Facebook Page : NationUNews เป็น Fan Page ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าติดตามข้อมูลข่าวสาร
http://www.facebook.com/NationUNews


 Facebook Group : Nation University เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง และใช้สื่อสารระหว่างบุคลากร และนักศึกษาเป็นกลุ่มหลัก
http://www.facebook.com/groups/nationu/


  Yammer : กลุ่มบุคลากร เป็นช่องทางสื่อสารเป็นทางการสำหรับองค์กร บริการรับแฟ้ม เพจ ติดตาม จัดอันดับ
https://www.yammer.com/nation.ac.th


 Youtube : Nationuniversity เป็นแหล่งรวมคลิบวิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย กิจกรรม ข่าวสาร ผลงานนักศึกษา
http://www.youtube.com/user/NationUniversity


 Ustream : nation-university เป็นแหล่งเผยแพร่รายการบรรยายของวิทยากรมืออาชีพ หรืองานสัมมนาทางวิชาการที่ถ่ายทอดสด
http://www.ustream.tv/channel/nation-university


 Twitter :nationu_news เป็น microblogging ให้บุคลากร และนักศึกษาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทุกที่ทุกเวลา
https://twitter.com/nationu_news
ระบบสารสนเทศสถาบัน(ใช้ภายใน)


 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
http://www.nation.ac.th


 ระบบอินทราเน็ต (Intranet System) ให้บริการบุคลากรในการจัดการระบบสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ภาระงาน ประกันคุณภาพ
http://it.nation.ac.th/intranet
 ระบบข้อมูลนักเรียนที่สนใจมหาวิทยาลัย (Biodata System) จัดเก็บข้อมูลนักเรียน แยกตามคณะ สาขา อำเภอ เดือนเกิด และโรงเรียน
http://it.nation.ac.th/biodata
 ระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ (Teaching evaluation System) สำหรับประเมินการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
http://grade.nation.ac.th/evals
 ระบบการจัดการ งานรับ-ส่งเอกสาร (Receive Document System) จัดเก็บข้อมูลการรับส่งเอกสาร จากภายใน และภายนอก
http://it.nation.ac.th/docntu
 ระบบจัดการ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง (Announcement Database) ให้บุคลากรเข้าถึง และสืบค้นได้โดยง่าย
http://it.nation.ac.th/rule_post
 ข่าวประชาสัมพันธ์ (News) เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้น และรับความคิดเห็นแยกแต่ละข่าว ผู้สนใจสามารถเข้าแลกเปลี่ยนได้
http://it.nation.ac.th/news/
 ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Information System for Students) เผยแพร่ข่าวสาร เป็นช่องทางสำหรับนักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
http://www.nation.ac.th/std
 รายการ Social Media ของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักศึกษา และบุคลากร ตามอัตลักษณ์ communication skill
http://it.nation.ac.th/socialmedia/
 ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://www.nation.ac.th/graduates


  ระบบฐานข้อมูลทะเบียน เพื่อเก็บข้อมูลผลการเรียน รับลงทะเบียน พิมพ์ Transcript และทำรายงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
http://register.nation.ac.th/nationu/login.php


 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงาน
http://it.nation.ac.th/person


  ระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ เพื่อบริการจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่เอกสาร สำหรับบุคลากร
http://doc.nation.ac.th/edocument


 ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อรวบรวม และเผยแพร่รายงานการวิจัย
http://it.nation.ac.th/nresearch


  ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง(SAR.)เพื่อบันทึกหลักฐานการประเมินตนเอง แล้วใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
http://it.nation.ac.th/sar


 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
http://www.nation.ac.th/_admin/login.php


  Workflow ระบบควบคุมการไหลของเอกสารเพื่อพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ ตามสายการบังคับบัญชา
http://workflow.nationgroup.com


 การลาออนไลน์ Nation House  ระบบลาหยุดงานผ่าน web nationhouse
http://nationhouse.nationgroup.com


  Peer Visit
http://it.nation.ac.th/peervisit2558


 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย(Research Management System)
http://it.nation.ac.th/research/


 รวมคู่มือ รวมคู่มือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks
 

 ระบบจัดข้อมูลผู้สมัครออนไลน์ (Registration Online Management System )
http://it.nation.ac.th/regist/admin/login.php
ระบบสารสนเทศตามพันธกิจ


 ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th


 I-Classroom : ระบบการเรียนการสอน Online เป็นระบบการเรียนการสอน Online แบบ Realtime
www.nation.ac.th/iclassroom


  สารสนเทศ ยอดสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อ ใช้วางแผน ปรับแผน และประเมินจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าในแต่ละหลักสูตร
http://www.nation.ac.th/admin


 ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th


 ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อรวบรวม และเผยแพร่รายงานการวิจัย
http://it.nation.ac.th/nresearch


  สารสนเทศศิลปวัฒนธรรม เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
http://it.nation.ac.th/art
ระบบสารสนเทศภายนอก
 ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online(CHE QA ONLINE SYSTEM) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
http://www.cheqa.mua.go.thr


 สารสนเทศอุดมศึกษาให้บริการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลและสถิติอุดมศึกษาเบื้องต้น
เพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการข้อมูล
แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของประเทศ
http://www.info.mua.go.th


  ระบบคลังข้อมุลอุดศึกษา คลังข้อมูลอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
http://www.data3.mua.go.th


  ระบบข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล (วช.) ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริการจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
http://www.doi.nrct.go.th/doidc/

เพลง และคลิ๊ปวีดีโอ
1. เพลงเหนือฟ้า (เต็ม)
2. เพลงเหนือฟ้า (ดนตรี Piano)
3. เพลงเหนือฟ้า (Pure Piano)
4. เพลงเหนือฟ้า (MIDI)

สถานะเครื่องบริการ
www.nation.ac.th [1]
www.thainationu.com [1]
blog.nation.ac.th [2]
class.nation.ac.th [2]
grade.nation.ac.th [3]
register.nation.ac.th [3]
it.nation.ac.th [4]
doc.nation.ac.th [5]
ldap.nation.ac.th [6]
library.nation.ac.th [7]
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5170 - 6 แฟกซ์.0-5426-5184