มหาวิทยาลัยเนชั่น

Home | Nation U Web | Intranet | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course | Grade for Teacher | Sign Out
ระบบ ข้อมูลบุคลากร (Intranet)
เข้ากรอกข้อตกลง,รายงานภาระงาน,
ประเมิน 360 องศา
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 Faculty ID : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)