มหาวิทยาลัยเนชั่น

Home | Nation U Web | Intranet | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course | Grade for Teacher | Sign Out
ระบบ ข้อมูลบุคลากร (Intranet)
เข้ากรอกข้อตกลง,รายงานภาระงาน,
ประเมิน 360 องศา
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 Faculty ID : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบเกรดสำหรับอาจารย์
(Grade for Teacher )
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 USERNAME : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบการจัดการ งานรับ-ส่งเอกสาร
(Receive Document System)
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 USERNAME : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบการจัดการสารสนเทศนักศึกษา
(STD.)
 
 USERNAME
 PASSWORD
 หมายเหตุ :
 USERNAME : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ-วิจัย
(Research Databases System)
ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ-วิจัย
(Research Databases System)
หลักสูตรที่ รับทราบจาก สกอ.
และคุณวุฒิที่ได้รับการรับรอง จาก ก.พ. และ ก.ค.ศ.
ระบบจัดการหน้าเว็บไซต์
(Back Office)
ระบบเรียนออนไลน์
(E-Learning)
ระบบการจัดการองค์ความรู้
(Nation University KM)
ระบบลาออนไลน์
(Leave System)
ระบบเตรวจสอบเนื้อหางานวิจัย
(CopyCat)
ระบบจัดการ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
(Announcement Database)
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 USERNAME : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)