มหาวิทยาลัยเนชั่น

Home | Nation U Web | Intranet | SAR. Database | Peer Visit | Faculty Web | Faculty Research | Research Database | RMM | RMIS | Research Themes | Research Experience | Course | Grade for Teacher | Sign Out
ระบบ ข้อมูลบุคลากร (Intranet)
เข้ากรอกข้อตกลง,รายงานภาระงาน,
ประเมิน 360 องศา
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 Faculty ID : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบจัดการ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
(Announcement Database)
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 USERNAME : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบการจัดการ งานรับ-ส่งเอกสาร
(Receive Document System)
 
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 USERNAME : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบฐานข้อมูลประเมินตนเอง SAR.
(ประเมินมหาวิทยาลัย)
ข้อมูลปีการศึกษา :
 Faculty ID
 Password
 หมายเหตุ :
 Faculty ID : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)
ระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า
(Alumni)
 
 USERNAME
 PASSWORD
 หมายเหตุ :
 USERNAME : ระบบ
 PASSWORD : ระบบ
ระบบการจัดการสารสนเทศนักศึกษา
(STD.)
 
 USERNAME
 PASSWORD
 หมายเหตุ :
 USERNAME : รหัสบุคลากร ม.เชั่น 6 หลัก
 PASSWORD : Password เดียวกับระบบ อินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)