อินทราเน็ต มหาวิทยาลัยเนชั่น

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
1.ระบบสืบค้นห้องสมุด ออนไลน์ (Library System)
สำหรับสืบค้นหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
URL : https://www.nation.ac.th/library
2.ระบบจัดการการลงทะเบียนเรียนและรายงานผลการเรียนของนิสิต (Register and Grade Report System)
สำหรับนิสิตลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผลการเรียน
URL : https://xregis.nation.ac.th
3.ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Xstudi System for Students)
ระบบการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
URL : https://xstudi.nation.ac.th
4.ระบบประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Eval System) ระดับ ป.ตรี
สำหรับนิสิตเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ การเรียนการสอน,สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, สาธารณูปโภค,หอพักนิสิต
URL : http://it.nation.ac.th/eval
5.ระบบประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Eval System) ระดับ ป.โท
สำหรับนิสิตเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ การเรียนการสอน,สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, สาธารณูปโภค
URL : http://it.nation.ac.th/evalmaster
6.ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
URL : http://class.nation.ac.th
7.ระบบบล็อก (Blog)
เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
URL : http://blog.nation.ac.th
ระบบสารสนเทศสถาบัน(ใช้ภายใน)
1.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น
เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
URL : https://www.nation.ac.th
2.ระบบอินทราเน็ต (Intranet System)
ให้บริการบุคลากรในการจัดการระบบสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ภาระงาน ประกันคุณภาพ
URL : http://it.nation.ac.th/intranet
3.ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ เช่น รายงานการปฏิบัติงาน
URL : http://it.nation.ac.th/person
4.ระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ (e-document)
เพื่อบริการจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่เอกสาร สำหรับบุคลากร
URL : http://doc.nation.ac.th
5.ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์(Research Database)
เพื่อรวบรวม และเผยแพร่รายงานการวิจัย
URL : http://it.nation.ac.th/research
6.ระบบบริหารจัดการข้อมุลบุคลากรและนิสิต (X-Regis)
บริหารจัดการข้อมุลบุคลากรและนิสิต
URL : http://xregis.nation.ac.th
7.รวมคู่มือ (Handbooks)
รวมคู่มือสำหรับนิสิตและบุคลากร
URL : http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks
8.ระบบรายงานประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Eval Report) ระดับ ป.ตรี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ การเรียนการสอน,สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, สาธารณูปโภค,หอพักนิสิต
URL : http://it.nation.ac.th/eval/ntuadm
9.ระบบรายงานประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Eval Report) ระดับ ป.โท
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ การเรียนการสอน,สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, สาธารณูปโภค
URL : http://it.nation.ac.th/evalmaster/ntuadm
ระบบสารสนเทศตามพันธกิจ
1.ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
URL : http://class.nation.ac.th
2.สารสนเทศ ยอดสมัครเรียนออนไลน์
เพื่อ ใช้วางแผน ปรับแผน และประเมินจำนวนนิสิตที่จะเข้าในแต่ละหลักสูตร
URL : https://www.nation.ac.th/administrator
3.ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (X-Studi for Students)
ระบบการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
URL : https://xstudi.nation.ac.th
4.ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management)
เป็นเวทีสำหรับนิสิต และบุคลากร
URL : http://blog.nation.ac.th
ระบบสารสนเทศภายนอก
1.ระบบคลังข้อมุลอุดศึกษา
คลังข้อมูลอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
URL : http://www.data3.mhesi.go.th/dataS
2.ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online(CHE QA ONLINE SYSTEM)
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
URL : http://202.44.139.56/cheqa3d2564
3.อักขราวิสุทธิ์
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
URL : http://plag.grad.chula.ac.th
มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5170 - 6 แฟกซ์.0-5426-5184
   Online1  
   Today14  
   Yesterday19  
   Week33  
   Month1,265  
   Year6,779  
   Total447,569  
Record: 7183 (17.08.2023)